Мыекъопэ прокуратурэр

Хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьыгъэх

Транспортыр щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм епхыгъэ уплъэкIунхэр Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм зэхищагъэх.

УплъэкIунхэр окIофэхэ цIыф­хэр транспортымкIэ къезыщэкIыхэрэ организациищымэ хэукъоныгъэхэр къащыхагъэщыгъэх. Хэбзэгъэуцугъэм къыди­лъытэу транспортнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэр ыкIи транспортыр щынэгъончъэнымкIэ планым икъоу дэлэжьагъэхэп. Ащ нэмыкIэу транспортыр щынэгъончъэнымкIэ юридическэ лъапсэ зиIэ пащэхэм водительхэм аттестацие арагъэкIугъэп.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, организациехэу хэукъоныгъэхэр къызыхагъэщыгъэхэм прокуратурэм унашъохэр афишIыгъэх, хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьыгъэх, лажьэ зиIэхэм дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ.

Хьапс тыралъхьагъ

Краснодар краим ит къалэу Новокубанскэ щыщ кIалэу илъэс 19 зыныбжьым ылъэныкъокIэ Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Наркотик зыхэлъ пкъыгъохэр хэбзэнчъэу къызIэкIигъэхьан гухэлъ зэриIагъэм фэшI ар агъэмысэ.

Хьыкумым зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм кIалэм ынэгу аримыгъэлъэгъоу интернет сайтымкIэ наркотикхэр къезыгъэкIокIыщтыгъэ бзэджэшIэ купым хэхьагъ. Ащ синтетикэ зыхэлъ наркотикхэр Мыекъуа­пэ гъэбылъыпIэхэм ащигъэтIылъын фэягъ. ЗэкIэмкIи наркотик щыхьэгъитIу гъэбылъыпIэм щигъэтIылъыгъэх, адрэ щыхьэгъэ 28-р «закладкэ» ышIыгъ, ыужкIэ ар IуигъэкIын гухэлъ иIэу.

Къэралыгъо гъэпщынакIом ышIыгъэ унашъом хьыкумым дыригъэштагъ ыкIи илъэси 10 хьапс кIалэм тырилъхьагъ.

ЧIыфэр къарагъэпщыныжьыгъ

2018-рэ илъэсым IофшIэным къыкIэкIорэ лэжьапкIэр игъом ыкIи икъоу цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ ахэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм лъыплъэгъэныр прокуратурэм ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщыгъ.

Прокуратурэм уплъэкIунэу ышIыгъэхэм яшIуагъэкIэ предприятие 16-мэ яIофышIэ нэбгырэ 360-мэ арамытыгъэ лэжьапкIэу сомэ миллион 13-м ехъур къафарагъэгъэзэжьыгъ.

ГущыIэм пае, прокуратурэм иунашъокIэ ФГБНУ-у «Адыгэ научнэ-ушэтэкIо мэкъумэщ институтым» иIофышIэ нэбгырэ 61-м ялэжьапкIэу сомэ миллиони 6-м ехъур аратыжьыгъ.

УплъэкIунхэм къакIэлъыкIоу сомэ мин 394-рэ зытефэгъэ административнэ пшъэдэкIыжьыр пэщэ 81-мэ атыралъхьагъ.

Тым ифитыныгъэхэр Iахыгъэх

2018-рэ илъэсым гражданскэ ыкIи административнэ Iоф 357-рэ къэлэ прокуратурэм хьыкумым иапэрэ инстанцие щызэхифыгъ.

ГущыIэм пае, Мыекъуапэ щыщ бзылъфыгъэм хьыкумым зыфигъэзагъ ишъхьэгъусэ тым ифитыныгъэхэр Iа­хынхэу. Бзылъфыгъэм хьыкумым зыфи­гъэзэным лъапсэ фэхъугъэр тым бэшIагъэу ипшъэрылъхэр зэримыгъэцакIэхэрэр ары. Сабыим дэгущыIэщтыгъэп, игъэсэныгъэ-пIуныгъэ дэлэжьагъэп, мылъкукIэ дэIэпыIагъэп, кIэлэпIупкIэу сомэ мин 300-м нэс ымытыгъэу телъ.

Прокурорыр мы Iофым зыхаплъэм, унашъо ышIыгъ тым ифитыныгъэхэр Iыхыгъэнхэу. Хьыкумым гъэп­щынакIом ды­ригъэштагъ ыкIи унашъом кIуачIэ иIэу къыгъэнагъ.

Миллион 17 фэдиз зэрарыр къаIахыжьыщт

БзэджэшIагъэ зэрахьэзэ къэралыгъом зэрарэу къыфахьыгъэм икъегъэгъэзэжьынкIэ прокуратурэм Iофыгъо макIэп зэшIуихырэр.

2018-рэ илъэсым Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм игукъэкIыкIэ дэо тхылъи 5-мэ хьыкумыр ахэплъагъ ыкIи ахэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ышIыгъэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, лажьэ зиIэхэу къыхагъэщыгъэ юридическэ лицэхэм ыкIи мэкъумэщ-фермерскэ хъызмэтшIапIэхэм япащэхэм тхылъ нэпцIхэр ашIыхи, хэбзэIахьхэр атыгъэхэп, ащ къыхэкIэу къэралыгъом зэрарэу сомэ миллион 17 фэдиз рагъэшIыгъ.

Прокурорым иунашъо хьыкумым дыригъэштагъ ыкIи мылъкум къырагъэгъэ­зэжьыгъ.

Къэзыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.