Мыекъопэ бэнапIэр ящысэшIу

Урысыем дзюдомкIэ ибэнакIохэр, тренерхэр Адыгэ Республикэм щызэIукIагъэх. Хэгъэгум ишъо­лъыр 14-мэ спортсмен 400-м нахьыбэ къарыкIыгъ. Щылэ мазэм и 3 — 12-м ахэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным Iоф дашIэщт.

Санкт-Петербург, Воронеж, Са­марэ, Ростов-на-Дону, Краснодар краим, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, нэмыкIхэм ябэнакIохэр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэIукIагъэх. Егъэджэным, пIуныгъэм ади­штэу Iоф­тхьа­бзэу рахъухьагъэхэр щыIэныгъэм щыпхыращых.

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм самбэмкIэ, дзюдомкIэ лъапсэ фэ­зышIыгъэ Кобл Якъубэ ишIу­шIагъэ бэнакIохэр зэфищагъэх. Илъэсищ хъугъэу гъэсэныгъэмкIэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щэкIох.

— Хэгъэгум ишъолъырхэм тащэпсэу, — къеIуатэ тренерэу Улан Гуртуевым. — Мыекъуапэ тыщеджэзэ IэпэIэсэныгъэу тикIэ­лэегъаджэхэм ятлъэгъулIагъэр тщыгъупшэрэп. Кобл Якъубэ иIоф­шIагъэкIэ джыри къытхэт, ыгу къытемыожьырэми, непи ишIуагъэ къытигъэкIэу тэлъытэ. Санкт-Петербург сыщэпсэу, Адыгеим сыкъэкIоныр шэнышIу сфэхъугъ.

Болэ Вадими тиреспубликэ щеджагъ, Ленинград хэкум Iоф щишIэзэ, спортым ишэн-хабзэхэр зэрэлъигъэкIотэщтхэм пылъ.

— Синыбджэгъухэр, Мыекъуа­пэ иурам занкIэхэр, лъэсрыкIо гъогухэр сщыгъупшэхэрэп, — еIо Болэ Вадим. — Кобл Якъубэ ымакъэ стхьакIумэ икIырэп. Мые­къопэ бэнэпIэ еджапIэм анахьэу къыхэзгъэщырэр уиIэпэIэсэныгъэ хэбгъэхъоным фэшI амалышIухэр зэрэщыбгъотыхэрэр ары.

— Апшъэрэ еджапIэр сэри Мыекъуапэ къыщысыухыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Уры­сыем изаслуженнэ тренерэу, Налщык испорт еджапIэ ипащэу Сэралп Олег. — Адыгеим сыщыIэ зыхъукIэ сэгушхо. Спортсмен, тренер цIэрыIохэр Мыекъуапэ щапIугъэх. ЕтIани сшIогъэшIэгъоныр тренерхэм шIэныгъэу яIэр ныбжьыкIэхэм аратын зэралъэкIырэр ары.

Бэджыдэ Вячеслав Мыекъуапэ ныбжьыкIабэ щигъэсагъ, джырэ уахътэ Краснодар исэнэ-хьаткIэ щэлажьэ. Гъубжьэ Эльдар тренер-кIэлэегъадж. Пшъа­шъэхэри, кIалэхэри дзюдом нахь фэщагъэ хъунхэм фэшI тарихъым инэкIубгъохэм зафегъэзэжьы, амалыкIэхэр къегъотых.

Зэгъэпшэнхэр

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу КIуае Хьазрэт, ащ иIофшIэгъу тренерхэу Беданыкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Адзынэ Алый, Мерэм Саидэ, нэмыкIхэм талъы­плъэзэ, бэнакIохэм гущыIэгъу афэхъугъэх. ЩыкIагъэу афалъэгъурэр араIожьы. Спортым щыцIэрыIоу Емыж Арамбый изэ­гъэпшэнхэм узыIэпащэ. Олим­пиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ джэрзыр къащихьыгъ. НахьыпэкIэ тибэнакIохэм спорт псэолъэ дэгъухэр яIагъэп, арэу щыты­гъэми, зэнэкъокъухэм гъэхъагъэ ащашIын алъэкIыщтыгъ. Къо­джэ спортым ыпIугъэхэр дунаим щызэлъашIэнхэм фэшI тренер дэгъухэр къагъотыгъэх, хабзэм икъулыкъушIэхэр IэпыIэгъу къафэхъущтыгъэх.

Аужырэ илъэсхэм Адыгеим стадионхэр, спорт псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэхэр, футбол ешIапIэ­хэр щашIыгъэх. Воронеж, Са­марэ, Ростов-на-Дону, фэ­шъхьафхэм къарыкIыгъэ тренерхэм тирес­публикэ ихэхъоныгъэхэм анаIэ тырадзагъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Псэунэ Мурат Краснодар краим испорт еджапIэхэм Iоф ащешIэ.

— Шъхьащэфыжь щыщ кIалэхэр дзюдом, самбэм афэтэгъасэх, — къеIуатэ М. Псэунэм. — Дунаим, Европэм яныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм апэрэ чIы­пIэхэр къащызыхьыгъэхэ ЛIы­шэ Хьарун, Къэрэжъый Рэмэзан, нэмыкIхэри сигъусэхэу Мые­къуапэ тыкъэкIуагъ. ЗэIукIэгъум тызэрэхэлажьэрэр шIукIэ къытэтэжьыщтэу сэлъытэ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итре­нер шъхьаIэу, зэхэщэкIо купым хэтэу Бастэ Сэлым къызэрэти­Iуагъэу, Мыекъуапэ зыщызы­гъэсагъэхэр зэщыгъупшэхэрэп. Вла­димир Невзоровым ыцIэ зы­фаусыгъэ бэнапIэм тиспорт­сменхэм непэ зыщагъасэ. ШъэоцIыкIу зэшыхэу Рустамрэ Айдэмыррэ, Дэхъу Азэмат, Ульяна Ткаченкэр, нэмыкIхэри Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых.

Олимпиадэ джэгунхэм джэрзыр къащызыхьыгъэ Тао Хьэсанбый джырэ уахътэ Урысыем ихэ­шыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI, ащи апшъэрэ еджапIэр Мыекъуапэ къыщиухыгъ, Кобл Якъубэ IэпыIэгъу къызэрэфэ­хъущтыгъэр щыгъупшэрэп.

ДзюдомкIэ бэнакIохэр Мые­къуапэ зэрэщызэIукIэхэрэм Тао Хьэсанбый щыгъуаз, тренерхэм упчIэжьэгъу ашIы. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм хэушъхьафыкIыгъэу Iоф адашIэным фэшI екIолIэкIэ хэхыгъэхэр зэрагъэфедэщтхэм тегущыIэх.

— Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтыр, лъэкI зиIэхэр Iэпы­Iэгъу къытфэхъухи Мыекъуа­пэ бэ­накIохэр къедгъэблэгъагъэх, — игущыIэ къыпедзэжьы Бастэ Сэлым. — ГъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ятIожьы тшIоигъу. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIуагъэкIэ ти­фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу агъэ­цакIэхэ зэрэхъугъэри къыхэтэ­гъэщы.

— ТибэнакIохэу Мерэм Дамир, ЦIыкIу Рэмэзан, Ингъуш Вла­димир, Ульяна Ткаченкэм, фэшъхьафхэм ясэнаущыгъэ къызэ­Iуахы, — къеIуатэ Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир. — СамбэмкIи, дзюдомкIи яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. Спорт лъэпкъитIур нахь зэпэблагъэ зэрэтшIыщтым тыпылъ. НыбжьыкIэхэр зэрэфаехэу орэбанэх, нахь къадэхъущтыр алырэгъум къыщынэфэщт.
СамбэмкIэ республикэм ибэ­напIэ ипащэу Делэкъо Адам, ащ иIофшIэгъухэу Джарымэкъо Ас­лъан, ГуIэтыжь Хъалид, Мэрэ­тыкъо Сахьид, нэмыкIхэм зэгъэ­пшэнхэр ашIых. Самбэм кIуачIэр щызыпсыхьагъэхэр дзюдом дэ­гъоу зэрэщыбанэхэрэр къыхагъэщы.

Алина Гуппоевар КъэбэртэеБэлъкъарым къикIыгъ. Темыр Кавказым дзюдомкIэ изэнэкъо­къухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къащыдихыгъэх. Тренерэу Сэралп Олег ипащэу хэгъэгум изэIукIэгъухэм нахьыбэрэ ахэлажьэ шIоигъу. Анна Лодневар, Ульяна Ткаченкэр, Брыцо Бэлэ Адыгеим щыщых. Пшъашъэхэр дзюдом фэщагъэх.

— Спортым типсауныгъэ щытэгъэпытэ, — гущыIэр зэIэпахызэ пшъашъэхэм къаIуатэ. — Физкультурэр дэгъу, ау спортышхор ащ нахь дэгъужь.

— Алырэгъум зэрэщыбанэ­хэрэм дакIоу шэн-хабзэхэм ныбжьыкIэхэр афэтэгъасэх, щыIэ­ныгъэм фэтэгъэхьазырых, — къы­тиIуагъ Адыгеим испорт щыцIэрыIоу КIуае Хьазрэт.

Мыекъуапэ щызэIукIэгъэхэ бэ­накIохэр хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэнхэ ямурад.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: Бастэ Сэ­лым, Алина Гуппоевар, Сэралп Олег; бэнакIохэм загъэхьазыры.