МФЦ-м джы щатыщт

ЦIыфхэм яфэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэр къызщафагъэцакIэхэрэ гупчэхэр (МФЦ) къалэхэми, районхэми ащагъэпсыгъэх. Ахэм яIофшIэн гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых.

Джынэс цIыфым ищыкIэгъэ тхылъ горэ гупчэм къыщыфагъэхьазырыгъэмэ, ащ тефэгъэ ахъщэр банкхэм, банкоматхэм е терминалхэм ащитынэу хъущтыгъ. Шъхьаем, къэралыгъом ит псэупIэ пстэумэ ахэр адэтыхэп, цIыфхэми банковскэ карточкэхэр зимыIэхэр бэу ахэтых. Джащ къыхэкIэу МФЦ-м къыгъэхьазырыгъэ справкэм тIо улъыкIон фаеу мэхъу. Арышъ, джы гупчэхэм яIофышIэхэм къэралыгъо хьакъулахьхэр гупчэм щаIахынхэу фитыныгъэ къаратыгъ.

Ащ фэшъхьафэу фэIо-фэшIэ заулэ уищыкIагъэмэ, джы ахэм зэкIэм апае зы лъэIу тхылъ птхыми хъущт. Ащ фэдэ унашъом гъэтхапэм и 29-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ иIэ мэхъу.

ШЪАУКЪО Аслъангуащ.