Москва щыIэгъэ зэфэсым хэлэжьагъэх

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр отделениеу Адыгэ Республикэм щыIэм пресс-конференцие щыкIуагъ. Урысые народнэ фронтым изэфэсэу шэкIогъум и 29-м Москва щыIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм, Адыгеим илIыкIохэр ащ зэрэхэлэжьагъэхэм ар афэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ОНФ-м итхьаматэу Юрий Гороховыр, иштаб хэтхэу Ирина Ефимовар, Анна Рауд, журналистхэр.

Юрий Гороховым ипэублэ псалъэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, Москва щыIэгъэ зэфэсым Адыгеим икIыхи ежьыр, ащ итхьамэтэгъуищ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным ицыхьэшIэгъу цIыфхэр, ОНФ-м иныбжьыкIэхэр кIогъагъэх.
Мы зэфэсым нэбгырэ мини 4-м ехъу щызэрэугъоигъагъ. Анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэ­хэр Президентым «ижъоныгъо­кIэ унашъохэм» къадыхэлъы­тэгъэ лъэпкъ проект 12-у пхы­ра­щы­хэрэм алъэныкъокIэ народнэ лъыплъэ­ныр гъэлъэшыгъэ­ным ишIыкIэхэр агъэнэфэнхэр ары.

Анна Рауд къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсхэм щыIэгъэхэ зэфэсхэм мыгъэрэр бэкIэ атекIы. Доклад инхэмрэ псэлъэ кIыхьэхэмрэ мыщ къыщашIыгъэхэп. Тикъэралыгъо анахь Iофыгъо шъхьаIэхэу непэ анаIэ зыщытырагъэтыхэрэ къэлэ щыIэкIэ гъэпсыным, гъогухэм ягъэцэкIэжьын, экологием, нэмыкIхэм экспертхэр кIэкIэу, ау купкI хэлъэу къатегущыIагъэх.

Ирина Ефимовам гущыIэр лъигъэкIуатэзэ, Урысые народнэ фронтыр зызэхащагъэр мы­гъэ илъэси 5 зэрэхъугъэр къы­Iуагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу, движением и Гупчэ штаб хэтхэр зэфэсым щыхадзыгъэх. Ызыныкъо нахьыбэр кIэу хагъэхьа­гъэх (нэбгырэ 36-рэ). ГушIуагъоу хэбгъэунэфыкIын плъэкIыщтыр ОНФ-м иштаб ныбжьыкIэхэр бэу хэт зэрэхъугъэр ары. Ыпэ­рэхэм гурытымкIэ илъэс 56-рэ аныбжьыгъэмэ, джы – илъэс 49-рэ, процент 28-м аныбжь илъэс 40-м нахь макI.
Адыгэ шъолъыр отделениеми шIэхэу зэфэс иIэщт.

— Охътэ кIэкIым къыкIоцI а мафэр дгъэнэфэщт, — къы­Iуагъ Юрий Гороховым. — Къэблэгъэ­рэ зэфэсым кIэу тхьамэтэгъу­хэр щыхадзыщтых, штабым ха­хьэхэ зышIоигъохэми щахэ­плъэ­щтых. ХэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъу, штабым хэмытыжьыщтхэм зэпхыныгъэ адитымыIэ­жьынэу арэп, тизэдэгущыIэгъу­хэр лъыдгъэкIотэщтых, тиIофшIэн шъуишIошIхэр къыщыдыхэтлъытэщтых, тиактивистхэм шъуащыщыщт.

Пресс-конференцием къыщызэрэугъоигъэхэм кIэухым анаIэ тырарагъэдзагъ ОНФ-м и Адыгэ шъолъыр отделение «народнэ лъыплъэныр» зыфиIорэ интернет едзыгъор иIэ зэрэхъугъэр. Ащи «кнопкэ плъыжьыр» зыфи­Iорэми цIыфхэм ягумэкIыгъохэр щатхынхэ алъэкIыщт, нэужым амалэу щыIэхэр къызфагъэфедэхэзэ ахэр дагъэзыжьыщтых. ГущыIэм пае, Джэджэ районым бэмышIэу щызэфарагъэшIыгъэ хэкIитэкъупIэм фэгъэхьыгъэ къэ­барыр джа шIыкIэмкIэ къалъыIэ­сыгъэу щытыгъ.

Iэшъынэ Сусан.