Москва кIощтхэр тэшIэх

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт шэкIогъум и 9 – 10-м щыкIуагъ.

Астрахань, Волгоград, Ростов хэ­­кухэм, Краснодар краим, Къы­рым, Къалмыкъым, Адыгеим ябэ­­нэкIо 200-м ехъу алырэгъум щызэIукIагъ. КIалэхэри, пшъашъэ­хэри зэнэкъокъугъэх. 2001 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр арых тиреспубликэ щызэбэны­гъэхэр.

Адыгэ Республикэм щагъэсагъэхэ Тыгъужъ ТIахьир, кг 52-рэ, Георгий Парферовым, кг 75-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Тренерхэр Хьакурынэ Дамир ыкIи Хьабэхъу Адам. Я 2-рэ чIыпIэхэр Хьакъуй Анзор, кг 56-рэ, Анна Лодневам, кг 56-рэ, къыдахыгъэх, тренерхэу япащэхэр Гъомлэшк Алый, Адзынэ Алый.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр бэнэкIуи 7-мэ къахьыгъ: Гъомлэшк Анзор, кг 48-рэ, ЦIыкIушъо Асхьад, кг 56-рэ, Хьакъуй Амир, кг 60, Лъэцэр Дамир, кг 65-рэ, Брыцу Бэл, кг 65-рэ, Мыгу Милана, кг 70-рэ. Тренерхэу А. Чэтыжъыр, А. Гъомлэшкыр, Б. Акъу­щэр, С. Мерэмыр, М. Дэхъужьыр, Р. Джарымэкъор, З. Чэтыжъыр япащэх. Борсэ Щамилэ, кг 52-рэ, УдыкIэко Бислъан, кг 60, Инна Кибиткинам, кг 65-рэ я 5-рэ чIы­пIэхэр къыдахыгъэх.

ХагъэунэфыкIыхэрэ чIыпIэхэр къызыфагъэшъошагъэхэр 2019-рэ илъэсым мэзаем и 1 — 5-м Урысыем икIэух зэIукIэгъухэу Москва щыкIощтхэм ахэлэжьэщтых.

Мыекъуапэ ибэнэпIэ алырэгъу щызэхащэгъэхэ зэнэкъокъумэ гу­­щыIэгъу тащыфэхъугъ спорт еджапIэхэм япащэхэм, тренерхэм, судьяхэм. Чэтыжъ Алый, Мэрэтыкъо Сахьидэ, Мерэм Саидэ, Де­лэкъо Адамэ, ГуIэтыжь Хъа­ли­дэ, Хьакурынэ Дамир, Псэунэ Му­рат, нэмыкIхэм зэралъытэрэмкIэ, тиныбжьыкIэхэм сэнаущыгъэ зыхэлъ бэнакIоу ахэтыр макIэп. ЗыкъызэIуахыным фэшI шэпхъэ хэхы­гъэм тетэу Iоф адэшIэгъэн фае.

Псэунэ Мурат Краснодар краим ибэнакIохэр егъасэх, судьяу щытыгъ. ЗэIукIэгъухэр Мыекъуапэ дэгъоу щызэхащагъэхэу ащ къытиIуагъ.

Сурэтхэм арытхэр: Делэкъо Адамэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIо; Псэунэ Мурат судьяу зэукIэгъум лъэплъэ.