Москва къыщагъэлъагъо

КъокIыпIэм и Къэралыгъо музееу Москва дэтым Урысыем изаслуженнэ сурэтышIэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын къызфагъэшъошагъэу ПэтIыощэ Феликс иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Живописым, графикэм, бгъэ­федэн плъэкIырэ искусствэм яхьылIагъэхэр музеим къыщагъэлъагъох.

ПэтIыощэ Феликс культурэр, искусствэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъом ща­пIугъ. ГъэшIэгъоныр ятэжъ яти, ащ яти лъэпкъ Iэпэ­щысэхэр ашIынхэмкIэ IэпэIасэхэу зэрэщытыгъэхэр ары. Лъэ­хъаным диштэрэ Iашэр ашIыным зыфагъэсэ­гъагъ.

Янэ дэкIо-бзакIо зэрэхъугъэм ишIуагъэкIэ лъэпкъ гупшысэр иIофшIэн рипхыщтыгъ.

Лъым хэлъыр ПэтIыощэ Феликс къе­тэжьыгъ, дунэе искусствэм цIэрыIо щыхъугъ.

Урысые Федерацием, Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ яминистерствэхэр, КъокIыпIэм и Къэралыгъо музееу Москва дэтым ипащэу А. Седовыр, КъокIыпIэм и Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Н. Кушъур, фондэу «Русские меценаты» зыфиIорэр къэгъэлъэгъоным изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх.

Фондэу «Русские меценаты» зыфиIорэм ипащэу Юлия Вербицкаям къызэриIуагъэмкIэ, Ф. ПэтIыуащэм иIэшIагъэхэм ащыщэу ежь ыугъоигъэхэр, музейхэм яфондхэм къахахыгъэхэр 50-м къехъухэу къагъэлъагъох.

ШышъхьэIум и 25-м нэс къэгъэлъэгъоныр Москва щыкIощт.

Сурэтым итыр: ПэтIыощэ Феликс иIофшIагъэхэм ащыщэу музеим къыщагъэлъагъорэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.