Мин 457-м нэсыгъ

ЗекIон хъызмэтым Адыгеим хэхъоныгъэ гъэнэфагъэхэр щишIыгъэ­хэу 2018-рэ илъэсыр икIыгъ. Федеральнэ программэу «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб зекIоныр щызэхэщэгъэныр» зыфиIорэм чанэу хэлэжьагъ. Аужырэ илъэсиплIым къыкIоцI туристическэ объектхэм, шхапIэхэм, зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын сомэ миллиарди 4 фэдиз тырагъэкIодагъ.ИкIыгъэ илъэсым Адыгеим зыщызыгъэпсэфыгъэ пчъагъэр нэбгырэ 457-рэ зэрэхъугъэр Адыгэ Республикэм туриз­мэм­рэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ипащэу Къэлэшъэо Инвер игуапэу къыIуагъ. Пчъагъэм зэрэхэхъуагъэм лъапсэ фэхъугъэхэм ащыщэу ащ ылъытэ­рэр республикэм хъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэ туризмэм зыкъызэрэщиIэтырэр ары. Адыгэ къуаем ифестивалэу гъэрекIо зэхащэгъагъэм изакъоми, нэбгырэ мин 13 фэдиз къекIолIэгъагъ. Фестивалым нэмыкIэу хьалыжъом и Мафэрэ хьэ кIэшIагъэхэр къызщызэпэчъэхэрэ зэнэкъо­къухэмрэ илъэсым ихъугъэ-шIэгъэ анахь гъэшIэгъонхэу Урысыем щагъэнэфагъэхэм ахалъытагъэх. Къи­хьэгъэ илъэсым ахэм язэхэщэн федеральнэ гупчэр къыхэлэ­жьэщт. Лъэпкъ статус къыз­фагъэшъо­ша­гъэхэ хъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэу зэхащэхэрэм якъэбар ахэр зылъэгъу­гъэхэм зэбгырахы. Адыгэ къуаер зэрэхахырэр зэрагъа­шIэ, иIэшIугъэ ауп­лъэкIу.

Бэмэ агу рихьырэ гъомылапхъэр бэмэ ябгъэшIэнэу щыт. 2012-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу адыгэ къуаер Германием ащэ. НэмыкI къэралыгъохэу Тырку­ем, Азербайджан, Америкэм, Ирландием зэзэгъыныгъэхэр зэрадашIыщтхэм ыуж итых.
Тыгу къэдгъэкIыжьын адыгэ къуаер я 60-рэ илъэсхэм хэбзэ предприятиехэм къыдагъэкIэу зэрэрагъэжьэгъагъэр. Шэуджэн районым ищэ завод къышIыгъэр ары апэу тучанхэм къатехьэгъагъэр. Джы адыгэ къуаер заводитфымэ къашIы, ахэр Шэуджэн, Джэджэ, Красногвардейскэ районхэм арытых ыкIи къалэу Мыекъуапэ дэтых.

Къихьэгъэ илъэсым хьалыжъом и Мафэ нэбгырэ мин 15 фэдиз къекIолIэнэу зэхэщакIохэр мэгугъэх.

Шъаукъо Аслъангуащ.