Мин 12-м ехъу сымаджэу агъэунэфыгъ

Мэзаем и 4-р адэбз узым пэшIуекIогъэным и Мафэу зэрэдунаеу щагъэнэфагъ. Мэзаем и 15-р — мы узыр зиIэ сабыйхэм я Дунэе Маф.

Дунаир тштэмэ, илъэс къэс миллиони 10-м ехъумэ адэбз уз яIэу къыхагъэщы. Уры­сыем мин 500-м фэдизмэ апэрэу мы узыр къяузыгъэу щагъэ­унэфы.

Адыгэ республикэ онкологическэ диспансерым иучет нэбгырэ мин 12,5-м ехъу хэт. Анахьэу цIыфмэ къахагъэщырэр кIышъо адэбз узыр ары.

Адэбз уз зиIэ сымаджэхэм медицинэ IэпыIэгъоу арагъэгъо­тырэр нахьышIу ашIыным пае республикэм программэу «Онкостраж» зыфиIорэр щагъэцакIэ. Ащ къызэрэдилъытэу, икIыгъэ илъэсым ащкIэ нэбгырэ мини 2-м ехъу ауплъэкIугъ. Япсауны­гъэкIэ щыкIагъэ зиIэу къыхагъэ­щыгъэхэр зэкIэ нахь игъэкIоты­гъэу ауплъэкIунхэу ыкIи яIэзэн­хэу специалистхэм адэжь агъэкIуагъэх.

Мэзаем и 4-м къыщегъэжьа­гъэу гъэтхапэм и 4-м нэс адэбз узым пэшIуекIогъэным фэгъэ­хьыгъэ мэзэ Iофтхьабзэу «Мы можем. Я могу!» зыфиIо­рэр республикэм щызэхащэщт. Ащ нэмыкIэу, Iэмэ-псымэхэмкIэ диспансерыр зэтегъэпсыхьэгъэ­ным епхыгъэ программэу пса­уны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм ыштагъэм къыдыхэлъытагъэу клиникэ-диагностическэ, цитологическэ, патологоанатомическэ лабораториехэм, хирургиемкIэ, анасте­зиологиемрэ реанимациемрэкIэ отделениехэм Iэмэ-псымакIэхэр ачIагъэуцуагъэх.

Лучевой диагностикэмкIэ ыкIи IэзэнымкIэ корпусыр 2016-рэ илъэсым агъэкIэжьи иIоф­шIэн ригъэжьэ­жьыгъ. Ащ Iэмэ-псымакIэхэр чIагъэуцуагъэх.

Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерэу М. Iэшъхьэмафэм ыцIэ зы­хьы­рэм зиIофшIэн хэшIыкI ин фызиIэ коллектив щэлажьэ. 2016-рэ илъэсым специалист ныбжьыкIэ нэбгырэ 18 ащ къы­Iухьагъ. Врачхэм, лаборантхэм, медицинэ сестрахэм яIофшIэн зэрифэшъуашэу, агу етыгъэу зэрагъэцэкIэщтым уеджэнджэшыжьынэу щытэп.

(Тикорр.).