Медальхэм афэбанэ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр командэхэм аухыгъэх. Финалым команди 8 хэфагъ.

Купэу «Динамо-МГТУ-р» зыхэтым къыхэщыгъэх Ярославль, Тамбов, Мыекъуапэ, Тулэ якомандэхэр. Финалым ахэр ащыIукIэщтых Екатеринбург, Магнитогорскэ, Уфа, Чебоксары якомандэхэм. Апэрэ зэIукIэгъухэр мэзаем и 19-м аублэщтых. «Динамо-МГТУ-р» гъэтхэпэ мазэм и 8 — 9-м тикъалэ щешIэщт.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым тызэрэщигъэгъозагъэу, тиешIакIохэр медальхэм афэбэнэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый