Медалыр — джэрз

Урысыем самбэмкIэ ыкIи боевой самбэмкIэ изэнэкъокъухэр Хабаровскэ щыкIуагъэх. Адыгеим ибэнакIоу Мерэм Дамир Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Хэгъэгум ишъолъыр 80-мэ къарыкIыгъэ бэнакIохэр алырэгъум щызэIукIагъэх. Нэбгырэ 1000-м нахьыбэ зэнэкъокъугъ. Тренер-кIэлэегъаджэу Хьакурынэ Дамир ыгъэсэрэ Мерэм Дамир килограмм 57-м нэс къэзыщэчырэмэ самбэмкIэ ябэныгъ. Нарт шъаом джэрз медалыр къыдихыгъ.

СэмэгумкIэ къебгъэжьэнышъ, Мерэм Дамир ящэнэрэу сурэтым ит.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.