Медалищ, мастер хъугъэ

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэу шотоканымкIэ Урысыем изэнэкъокъу Москва хэкум икъалэу Щелково щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдихыгъэх.

Онтэгъугъэ зэфэшъхьаф зиIэхэ хъулъфыгъэхэм якуп нэбгырэ 50 щызэIукIагъ. Адыгеим ибатырэу Хьаткъо Инал тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ. Ахътэо Дамир ящэнэрэ чIыпIэр къызыдехым, джэрз медалыр къыратыгъ. Ащ дакIоу Урысыем спортымкIэ имастер зэрэхъугъэм фэшI тыфэгушIо.

Илъэс 20-м нэс зыныбжьхэм язэнэкъокъу бэнэкIо 40 щызэIукIагъ, яIэпэIэсэныгъэ кумитэм къыщагъэлъэгъуагъ. Ахътэо Дамир ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Илъэс 16 — 17 зыныбжьхэм якуп Александр Колесник я 5-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Командэхэм шотокан-кумитэмкIэ язэIукIэгъу шъолъыр 12 хэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Москва хэкум Кубокыр, дышъэ медальхэр фагъэшъошагъэх, Астрахань хэкур ятIонэрэ хъугъэ. Адыгеим фэбэнагъэхэм тигуапэу ацIэхэр къетэIох: Хьабэхъу Щамил, Александр Рудь, Ахътао Дамир, Хьаткъо Инал, Уджыхъу Ильдар.

Европэм шотоканымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу мэлылъфэгъум и 9-м Сербием щыкIощтым Хьаткъо Инал хэлэжьэнэу фитыныгъэ къыдихыгъ. Европэм шотоканымкIэ изэнэкъокъу шэкIогъу мазэм Сербием щызэхащэщт. Ахътао Дамир зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнэу зегъэхьазыры. ТибэнакIохэм ятренер-кIэлэегъаджэу Хьаткъо Ахьмэд къызэрэтиIуагъэу, республикэм испорт еджапIэу N 2-м ныбжьыкIэхэм зыщагъасэ. Сыд фэдэ зэнэкъокъу кIуагъэхэми, Адыгеим ибыракъ зыдаштэ, республикэм ыцIэ лъагэу зэраIэтыщтым яшъыпкъэу пылъых.

Сурэтым итыр: Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэу Москва хэкум щыбэнагъэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.