МашIом зыкъымыштэным гъэлъэшыгъэу Iоф дашIэщт

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Александр Зыбкиным пресс-конференцие къытыгъ. Республикэм машIом зыкъыщимыштэнымкIэ IофшIэнэу зэрахьэрэр зэрагъэлъэшыгъэм (режим гъэнэфагъэм техьагъэх), ащ фэIорышIэхэрэ амалхэр нахьышIу зэрашIыщтхэм Iофтхьабзэр фэгъэ­хьыгъагъ.

Александр Зыбкиныр тхьамэфитIу нахь хъугъэп мы IэнатIэм зыIутыр. Ащ емылъытыгъэу, ГъэIорышIапIэм иIофхэм дэгъоу защигъэгъозагъ ыкIи журналистхэм ратыгъэхэ упчIэхэм джэуап гъэнэфагъэхэр къаритыжьынхэ ылъэкIыгъ.

Мыщ фэдэ уахътэм Адыгеим машIом зыкъыщиштэнымкIэ щынагъо къызэрэуцурэр ащ пэублэм къыщыхигъэщыгъ.

— Мы илъэсым иджырэ уахътэ нэс республикэм машIом гъогогъу 365-рэ зыкъыщиштагъ, — къеIуатэ Александр Зыбкиным. — Ащ нэбгыри 7 хэкIодагъ, 4-мэ шъобжхэр хахыгъэх. Аужырэ тхьамафэр пштэмэ, мэкъуогъум и 10 — 17-хэр, мэшIогъэкIуасэхэм дэкIыгъо 27-рэ ашIыгъ.

Анахь хъугъэ-шIэгъэ инэу къулыкъум ипащэ къыхигъэщыгъэр Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Хьатикъуае ишъофхэм ащыщ машIор къыкIани, хьэ гектари 4 фэдиз мэкъуогъум и 14-м зэрэщыстыгъэр ары. Ащ лъапсэ фэхъугъэр — блэкIыщтыгъэхэ машинэхэм ащыщ тутын мыгъэкIосагъэр къырадзи, хьэу Iуамыхыжьыгъэм хадзагъ. ЧIэнагъэу сомэ мини 160-рэ фэдиз лэжьыгъэр зиунаем ышIыгъ, административнэ пшъэдэкIыжьэу рагъэхьыщтыр хэмытэу.

ТхьамыкIагъор къызыхэкIыгъэу хъурэр цIыфхэр зэрэмысакъхэрэр, машIом зыкъимыштэнымкIэ шапхъэ­хэр зэрамыгъэцакIэхэрэр ары. Ащ дакIоу мэкъумэщ мэхьанэ зиIэхэ чIыгухэр зыехэм ягубгъо нэзхэр зэрэгуамыжъукIэгъэхэми ар епхыгъ. Ащ фэдэ чIыпIэхэу къулыкъум къыхигъэщыгъэхэм унашъо афашIыгъ дагъэзыжьынэу.

Александр Зыбкиным Iофтхьабзэм зигугъу къыщишIыгъэхэм ащыщ машIор къэмыгъэхъугъэным ыкIи лъы­хъон-къэгъэнэжьын IофшIэныр агъэ­лъэшыным афэшI мы къулыкъум иподразделениехэм ащыщхэм зэхъо­кIыныгъэхэр зэрафашIыщтхэр. Ахэм зэу ащыщ мыщ Iоф щызы­шIэхэрэм нэбгыри 100 фэдиз зэрэхагъэхъощтыр.

— АщкIэ зишIуагъэ къэкIуагъэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем и МЧС иминистрэу Евгений Зиничевым дыриIэгъэ зэIукIэгъур ары, — къыIуагъ Александр Зыбкиным. — Ащ нэмыкIэу шышъхьэIум и 1-м Тэхъутэмыкъуае мэшIогъэкIосэ часть щагъэпсыщт, ащ ыуж тигухэлъхэм ащыщ Яблоновскэми щызэхэтщэнэу. ГухэлъышIоу зыдэтIыгъхэм ащыщ станицэу Ханскэм мэшIогъэкIосэ-техническэ часть къыщызэIутхыныр. Республикэм имыкIхэу техникэ лъэпкъ пстэоу тиIэр мыщ щагъэцэкIэжьын алъэ­кIыщт.

ТапэкIэ щыIэщтхэ зэхъокIыныгъэхэм яшIуагъэкIэ ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ къулыкъум иIофшIэн нахь дэгъу зэрэхъущтым щэч хэлъэп. Мы уахътэм зэкIэ подразделениехэр псынкIэу зекIонхэм фэхьазырых: мэшIогъэкIуасэхэр шапхъэм тетэу мэзекIох – такъикъи 10-м къыкIоцI – къалэм, такъикъ 20-м – къоджэ псэупIэм алъэIэсых.

Лъэшэу къызыщыфэбэгъэ лъэхъаным машIом зыкъимыштэнымкIэ ГъэIорышIапIэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ышIэщт, амалэу иIэ пстэури фигъэIоры­шIэщт, нэмыкI къулыкъухэми зэпхыныгъэ адыриIэу дэкIыгъо­хэр зэхищэщтых.

Iэшъынэ Сусан.