МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэн фае

Фабэм ыпкъ къикIын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын Адыгеим ирайонхэр зэкIэ непэкIэ фэхьазырых.

Республикэм граждан оборонэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет къызэритыгъэмкIэ, Красногвардейскэ районыр ары гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф шIэгъэным тегъэпсыхьэгъэ шэпхъакIэм апэу техьагъэр. Бэдзэогъум и 11-м ипчэдыжь республикэм  имуниципальнэ образованиехэм япащэхэр зэкIэ ащ фэдэ шапхъэм техьагъэх.

Адыгэ гидрометеорологическэ гупчэм къызэритыгъэмкIэ, бэдзэогъум и 11-мрэ и 12-мрэ фабэр градус 39-м нэсыщтыгъ.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ ятфэнэрэ классым хэхьэрэ  щынагъо щыIэу  республикэм щалъытагъ. Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ республикэм исхэми ихьакIэхэми лъэшэу сакъынхэу, машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэнхэу къяджэ.

ЫпэкIэ Адыгеим ичIыгулэжьхэм хыныгъомкIэ къиныгъохэм зэряуталIэхэрэр, огъумрэ лэжьыгъэм ыуасэ зэрэмылъапIэмрэ апкъ къикIыкIэ чIэнагъэхэр ашIын зэралъэкIэщтыр къаIогъагъ.