Маркэхэр къыдагъэкIыгъэх

Туркуем ит къалэхэм ащыщэу Дюзджэ дэт «Адыгэ Гупшысэ Хасэм» илъэIукIэ Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ почтэ маркэхэр къыдагъэкIыгъэх.

Мыщ фэдэ шIоигъоныгъэ яIэу Тыркуем икъэралыгъо къулыкъухэм Адыгэ Хасэм илIыкIохэм зыфагъэзагъ. Хабзэм иIофышIэхэм ахэм къадырагъэштагъ ыкIи охътэ кIэкIым къыкIоцI маркэхэр Тыркуе къэралыгъо почтэм къыдигъэкIыгъэх.

Маркэхэм тыркубзэкIи адыгабзэкIи атетхагъ, Адыгэ Республикэм икартэ тешIыхьагъ. Икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ нахь цIыкIоу тхыгъэу мыщ теолъагъо. Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ тефэу къызэрэдагъэкIыгъэр къэзыушыхьатырэ тхыгъэри маркэм тет.

(Тикорр.).