ЛIэшIэгъу гъогу къэзыкIугъэ дивизиер

Кутузовым ыкIи Жъогъо Плъыжьым яорденхэр къызыфагъэшъошэгъэ я 9-рэ Краснодарскэ Краснознаменнэ мотострелковэ дивизиер (республикэм Мыекъопэ бригадэкIэ щеджэх) зызэхащагъэр мы мафэхэм илъэси 100 хъущт. 

Ащ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дивизием икъулыкъушIэхэр, ветеранхэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъэх. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ пстэуми республикэм ипащэ къафэгушIуагъ, ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. Илъэсишъэм къыкIоцI мыщ тарихъ гъогу шIагъо къызэрикIугъэр, къэралыгъом иухъумэн гъэпытэгъэным иIахьышхо зэрэхэлъыр хигъэунэфыкIыгъ.

— ДзэкIолIхэр чIыпIэ къинхэм ары­фэхэу къыхэкIыгъ. Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан дивизием икъулыкъушIэхэм хы ШIуцIэ Iушъор къагъэгъунагъ, Пшызэ ыкIи Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр рафыжьыгъэх, Польшэм, Чехословакием ащызэуагъэх. Нэужым Урысыер къаухъумэзэ, зэпэуцужь зы­дэщыIэ чIыпIэ пчъагъэхэм ащыIагъэх. Сыд фэдэ пшъэ­рылъ къин ыкIи щынагъо апашъхьэ щытыгъэми, дзэ­кIолIхэм къатефэрэр зэрифэшъуашэу агъэцэ­кIагъ, лIыхъужъныгъэ зэрахьагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Хэгъэгу зэошхом илъэхъан я 9-рэ дивизием хэтхэм Адыгеир шъхьафит зэрашIыжьыгъэр республикэм щыпсэухэрэм егъа­шIи ащыгъупшэщтэп.

Зэо ужым дивизиер Мыекъуапэ щыIэ хъугъэ ыкIи илъэс шъэныкъом ехъум дзэкIолIхэм щытхъу хэлъэу япшъэ­рылъхэр агъэцэкIагъэх. Къэралыгъом пшъэрылъэу къафигъэуцугъэр зэшIуахызэ зидунай зыхъо­жьыгъэхэр егъэ­шIэрэ шIэжьэу тыгу илъыщтых. Тиветеран лъапIэхэр! Патриот шъыпкъэу шъузэрэщытым, ныбжьыкIэхэм япIун чанэу Iоф зэрэ­дашъушIэрэм афэшI тышъуфэраз. Ди­визием хэтхэм Урысыем икъыблэ гъу­напкъэхэр къагъэгъунэхэзэ Абхъазым непэ къулыкъур щахьы, ткъош республикэм ишъхьафитныгъэ къаухъу­мэ. МэфэкIэу хэдгъэунэфыкIырэмкIэ джыри зэ сышъу­фэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу илъэсыбэ къэ­жъу­гъэшIэнэу сышъуфэлъаIо.

Дивизиер зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ыкIи общественнэ IофшIэным чанэу зэрэхэлажьэхэрэм апае Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу Иван Бровко ыкIи Владимир Мостовоим, джащ фэдэу дивизием иветеранхэу Мэрэтыкъо Клим, Леонид Рудяк, Виктор Шкрабан республикэм ипащэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм иветеранхэм я Совет ипащэу Къоджэ Аслъан, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм гущыIэ фабэхэр къафаIуагъэх.

Дивизием иветеранхэм ащыщхэм нэужым гущыIэр аштагъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъурэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ахэр афэрэзагъэх. Амалэу ыкIи кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ тапэкIи Iоф зэрашIэщтыр, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм зэрэхэлэжьэщтхэр къыхагъэщыгъ.

— Тишъолъыр лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ илъын­хэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэтэгъэуцужьы. Ар гъэцэкIагъэ зыхъукIэ, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIыщтых, ыпэкIэ лъыкIотэщт. НэмыкI гухэлъэу тиIэри макIэп, ахэр зэшIотхыщтых, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу шIыгъэным тыпылъыщт, — къы­Iуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым ­тырихыгъ.