ЛIэшIэгъуищ гъогу

Урысые полициер загъэпсыгъэр илъэс 300 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мы къулы­къум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, ветеранхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ къа­пигъохыгъ. Къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мы къулыкъур къэралыгъо институт шъхьаIэхэм зэращыщыр хигъэ­унэфыкIыгъ. Кадрэхэм алъэныкъокIэ ведомствэр нахь гъэпытэгъэныр, ащ имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщэу, къэралыгъом щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ зэрэухъумагъэр, сыд фэ­дэрэ уахъти IэпыIэгъу къызэрэфэхъущтхэр ышIэн фае, ащ­кIэ полицием иIофшIэн зэрэзэхищэрэм мэхьанэшхо иI.

— Илъэс шъищым къыкIоцI къулыкъум иструктурэ, ыцIэ, ыгъэцакIэрэр зэблэхъугъэ хъоу къыхэкIыгъ, ау сыдигъокIи пшъэ­рылъ шъхьаIэу зэмыхъокIыгъэр цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэр, мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ къэралыгъом илъынхэр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Му­рат къэзэрэугъоигъэхэм за­къыфигъазэзэ. — Адыгеим хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу ведомствэм хэ­хъо­ныгъэхэр ышIынхэм иедзыгъуа­кIэ егъэжьагъэ хъугъэ. Илъэс тIокIырэ тфырэм ехъу­гъэу рес­публикэм ихэбзэухъумакIохэм тиреспубликэ илъ рэхьатныгъэр къаухъумэ. Оперативнэ-къу­лыкъу IофшIэныр шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэным зиIахьышIу хэлъ ведомствэм ипэщагъэхэу Владимир Михненкэм, КIубэ Рус­лъан, Александр Шинкаревым, Василий Смирновым, Александр Сысоевым, Александр Речицкэм инэу тафэраз. Непэ а пшъэ­рылъыр зэрифэшъуашэу зэшIуе­хы ведомствэм ипащэу Владимир Алай. Рэхьатныгъэ, мамыр­ныгъэ ыкIи щынэгъончъагъэ зэрылъ шъолъырхэм Адыгеир зэращыщым тырэгушхо. Мы мэфэкI шIагъомкIэ къулыкъум иветеранхэми сафэгушIо ыкIи сирэзэныгъэ гущыIэхэр апэсэгъохых. Мыхэм ащыщхэр непи общественнэ IофшIэным чанэу къыхэлажьэх, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм дэлажьэх. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIкIэ шъори, шъуигупсэхэми сышъу­фэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуи­Iэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъу­дэхъунэу сышъуфэлъаIо.

Къулыкъур ахьызэ бзэджа­шIэхэм апэуцужьхи зыпсэ зыгъэтIылъыгъэ полицием иIофышIэхэр тщыгъупшэхэ зэрэмыхъущтыр, ахэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр егъашIэм тыгу зэрилъыщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.
ЛIыхъужъхэм яшIэжь агъэлъа­пIэзэ, Iофтхьабзэм хэлэжьагъэ­хэр зы такъикърэ афэшъыгъуа­гъэх.

Полицием Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Мыхэм зэкIэми КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай гущыIэр зештэм, иIофшIэгъухэм, къулыкъум иветеранхэм къа­фэгушIуагъ. Ведомственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр, шIухьаф­тынхэр зыфагъэшъошагъэхэм яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Полицием иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьа­матэу Трэхъо Аслъан.

Творческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.