ЛIэужхэр зэзыпхырэ зэIукI

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Илъэс 18-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Краснодар краим, Ростов, Волгоград хэкухэм, Адыгеим, нэмыкI шъолъырхэм яспортсменхэр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэIукIагъэх. БэнэкIо 457-рэ Iоныгъом и 8 – 9-м алырэгъум щызэбэ­ныгъ.

Адыгэ Республикэм зыщызыгъасэхэрэ ныбжьыкIэхэм медальхэр къыдахыгъэх. Шэуджэн районым щыщых нарт шъаохэу Аулъэ Астемиррэ Мэрэтыкъо Альбертрэ. А. Аулъэр, кг 50, щысэ тепхынэу бэнагъэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. А. Мэрэты­къор нахь онтэгъухэм якуп щыбэнагъ, кг 90-рэ. Батырым кIуачIэмрэ къулайныгъэмрэ дэгъоу къызфигъэфедагъэх, текIоныгъэр къы­дихыгъ.

Хьакурынэхьаблэ, Шэуджэн районым самбэмкIи, дзюдомкIи бэнэкIо цIэрыIохэр илъэс зэфэшъхьафхэм ащапIугъэх. Адыгеим испорт лъагэу зыIэтыгъэхэм ащы­щых дунаим самбэмкIэ изэнэ­къокъу дышъэ медалыр къыщызыхьыгъэ Мэрэтыкъо Сахьидэ, СССР хэгъэгушхом хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщызыхьы­гъэхэу дунэе зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэхэ КIуае Хьазрэт, Беданыкъо Рэмэзанэ, фэшъхьаф­хэри.

ЗыцIэ къетIуагъэхэр мы уахътэм тренерых, ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным пылъых. Районым испорт зыкъи­Iэтыжьынэу, шэн-хэбзэ шIагъохэу лъапсэ зыфашIыгъэхэм заушъом­бгъунэу тэгугъэ. Аулъэ Астемиррэ Мэрэтыкъо Альбертрэ ясэнаущыгъэ къызэIуахынэу амалы­шIухэр яIэх. Тренерхэу М. Шъы­нахъомрэ Р. Бэгъэдырымрэ япащэхэу лIэуж нахьыжъхэм акIырэплъых, ямедальхэм ахагъэ­хъон ямурад.

Джэджэ районым щапIугъэ Артем Якушевми, кг 66-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерхэр А. Адзын, А. Галстян.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр: ГъукIэлI Эльдар, кг 66-рэ, Мыекъуапэ зыщегъасэ, тренерыр Д. Хьакурын, Соловьева Екатерина, Лъэустэнхьаблэ щыщ, кг 70-м къехъу, тренерыр Б. Нэныжъ.

Джарымэкъо Рустем ыгъэсэрэ Кирилл Литвиновым, кг 66-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Бэгъ Суандэ, кг 40, Балаян Юрэ, кг 50, Саакян Григорий, кг 73-рэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх, тренерхэу А. Чэтыжъыр, С. Шутовыр япащэх.

Сокрутин Александр, Мыгу Инвер, Алалэ Азэмат, Пушкина Янэ, ПIатIыкъо Заринэ ятфэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

— Зэнэкъокъухэр дэгъоу кIуа­гъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм дзюдомкIэ ибэнапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу КIуае Хьазрэт. — Къыблэ шъолъырым ибэна­кIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. Адыгеим щыщ ныбжьыкIэхэм медаль пчъагъэу къыдахыгъэр макIэп. Урысыем икIэух зэнэкъо­къу хэлэжьэнхэм фэшI егъэжьэпIэшIухэр ашIыгъэх.

Апэрэ чIыпIэм къыщыублагъэу я 5-рэ чIыпIэм нэс къыдэзыхыгъэхэр Урысыем икIэух зэнэкъо­къоу шэкIогъу мазэм и 6 – 11-м Тюмень щыкIощтым хэлэжьэщтых.

Тренерхэу, зэхэщакIохэм ащыщ­хэу Мыекъуапэ гущыIэгъу тызыщыфэхъугъэхэ Мурат Тебуевымрэ Хьажэкъо Мэдинэрэ къы­­таIуагъэр тшIогъэшIэгъоныгъ. М. Тебуевыр Ростов-на-Дону къикIыгъ, М. Хьа­жэкъор хы ШIуцIэ Iушъом щэпсэу. Адыгеим испорт псэуалъэхэм хэхъоныгъэхэр афэхъугъэх, зэ­нэкъокъу инхэр Мыекъуапэ щызэхащэнхэ алъэкIыщтэу нэбгыритIуми алъы­тэ.

Сурэтхэм арытхэр: Мурат Тебуевымрэ Хьажэкъо Мэди­нэрэ; алырэгъум дзюдомкIэ щызэбэных.