«ЛIэужхэм яшIэжь»

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIухэм ашIыгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. «ЛIэужхэм яшIэжь» зыфиIорэ зэнэкъокъум щытекIуагъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын ехьылIэгъэ зэIукIэм къыщыгу­щы­Iагъэх Адыгэ Республикэм исурэ­тышIхэм я Союз итхьаматэу Р. Хъуажъыр, шIэныгъэлэ­жьэу М. Къуекъор, сурэтышI цIэ­рыIоу А. Бырсырыр.

Зэхахьэм къалэхэм, ­районхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх. Адыгеим культурэмкIэ и Минис­терствэ, республикэм искусствэ­хэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэр илъэс къэс кIэщакIо фэхъухэзэ, патриотиче­скэ пIуныгъэм фэгъэхьыгъэ къэ­гъэ­лъэгъоныр гъэшIэгъонэу зэхащэ.