ЛIышъхьэм иIофшIэгъу зэIукIэгъухэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Абхъазым щыIэ адыгэ диаспорэм илIыкIохэу — шIушIэ фондэу «Родина» зыфиIорэм ипрезидентэу Мерэмыкъо Валерийрэ мы организацием и Совет хэтэу Шэхьмырзэ Нурбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, общественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, зихэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьад. Тиреспубликэрэ Абхъазым щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэмрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм лъэныкъо­хэр атегущыIагъэх. КъызэраIуа­гъэмкIэ, джырэ уахътэм ехъу­лIэу ткъош республикэм адыгэ нэбгырэ мини 2,8-м ехъу щэпсэу.

Абхъазым къикIыгъэ лIыкIохэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, фондэу «Родина» зыфиIорэмрэ чIыпIэ Адыгэ Хасэмрэ Абхъазым ихэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэ, зэгурыIоныгъэ адыряIэу Iоф адашIэ. Ащ фэдэ зэфыщытыкIэм ишIуагъэкIэ Iофыгъуабэ зэшIохыгъэ мэхъу. Ау ащ дакIоу унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэри щыIэх. Ахэм ащыщ адыгэ лъэпкъ гупчэм игъэпсын, бизнес проектхэм ягъэцэкIэн.
— Абхъазым щыпсэухэрэм зэгурыIоныгъэ, ныбджэгъуныгъэ адытиI. Iоф зэрэзэдэт­шIэщт, тизэпхыныгъэ зэрэдгъэпытэщт лъэныкъохэмкIэ Президентэу Рауль Хаджимбэ тыгурэIо. Ткъош республикэм тапэкIи тишIуагъэ зэредгъэ­кIыщтым тыпылъыщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Абхъазым щыпсэурэ адыгэ добровольцэхэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, ти­лъэпкъэгъу кIэлэцIыкIухэм Адыгеим зыщагъэпсэфын алъэкIыным иамалэу щыIэхэр агъэ­нэ­фэнхэу республикэм ипащэ ве­домст­вэхэм пшъэрылъ афишIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.