ЛIышъхьэм ишIухьафтынхэр къыдахыгъэх

Адыгэ Республикэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ шахматхэмкIэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щызэхащагъэх.Урысыем ишъолъыри 9-мэ къарыкIыгъэхэр Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыгъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхынкIэ зэнэкъо­къу­гъэх.

Апэрэ чIыпIэр Анатолий Демченкэм къыдихыгъ, ар Новороссийскэ щыщ. Шъачэ къикIыгъэ Давид Гоголашвили ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Никита Петровым ящэнэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ, Новороссийскэ щыщ.

Адыгеим щыпсэухэрэ Георгий Барановым, Хьагъур Нухьэ апэрэ чIыпIитIур хэушъхьафыкIыгъэу афагъэшъошагъ. Ветеранхэм Алек­сандр Кадилиныр къахэ­щыгъ.

Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр зэре­шIагъэхэм, «Блиц» зыфиIорэ зэ­нэкъокъур зэрэкIуагъэм, фэшъхьаф къэбар гъэшIэгъонхэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр шIэхэу къыхэтыутыщтых.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.