ЛIыхъужъыр агъэлъапIэ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Къош Алый фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт бэнакIэмкIэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Къош Алый инысэу Фатимэ, ащ ыпхъоу Бэлэ, Блащэпсынэ щыщэу, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къашъохэмкIэ иIофышIэу Болэкъо Аслъан, зэхэщэкIо купым хэтхэу Къэлэшъэо Аскэр, Болэкъо Аслъанчэрый, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, ащ игуа­дзэу Бэгъушъэ Алый, Хэсашъхьэм хэтэу Тхьапшъэкъо Альберт, Бла­щэпсынэ щыщхэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэм яшIушIэ Хасэ итхьамэтэ гъэшIуагъэу КIэдэкIой Мыхьамэт, Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтэу Чэтэ­рыжъо Заурбый, Блащэпсынэ къикIыгъэхэ Къушъхьэ Хьамед, Къош Казбек, КIарэ Амин, Щыщэ Налбый, мы къуаджэм щапIугъэ­хэу Мыекъуапэ дэсхэм я Адыгэ Хасэ хэтхэу Къулэ Теуцожь, КIа­рэ Джумалдин, Къулэ Мы­хьамэт, Дыбагъо Заурбый, нэмыкIхэу гущыIэгъу тызыфэхъу­гъэхэм зэнэкъокъум пIуныгъэ мэхьанэу ратырэм яеплъыкIэхэр къыраIолIагъэх.

Блащэпсынэ илъэси 150-рэ мыгъэ зэрэхъугъэм епхыгъэу спорт бэнакIэхэмкIэ зэнэкъокъур рагъэкIокIыгъ. Къуаджэм ишIушIэ Хасэу Мыекъуапэ щызэхащагъэр, къоджэ псэупIэм ипащэхэр, рес­публикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», Адыгеим спорт бэнакIэмкIэ и Федерацие зэнэкъо­къум кIэщакIо фэхъугъэх.

Зэхахьэм икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэгъум къыщыгущыIагъэх Блащэпсынэ къоджэ псэупIэм ипащэу Щыкъ Бислъан, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, зэнэкъокъум исудьяхэу Сергей Липатовыр, Къэлэшъэо Аскэр, нэмыкIхэри.

— Советскэ Союзым и ЛIы­хъужъхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къухэр Адыгеим гъэшIэгъонэу щызэхащэх, — къытиIуагъ Москва хэкум къикIыгъэ судья шъхьаIэу Сергей Липатовым. — Андыр­хъое Хъусенэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу­хэм сигуапэу сахэлэжьагъ. Къош Алый лIыгъэу Хэгъэгу зэошхом щызэрихьагъэр Адыгеим зэрэщагъэлъапIэрэр нэбгырабэмэ къысфаIотагъ. Къэлэшъэо Аскэр сы­зэ­рэщигъэгъозагъэу, Адыгеим щапIугъэхэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ хъугъэхэм яхьылIэгъэ спорт зэIукIэгъухэр республикэм щызэхащэщтых. НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу, ячIыгу агъэлъапIэхэу пIугъэнхэмкIэ ащ фэдэ зэхахьэ­хэм мэхьэнэ ин яIэу сэлъытэ.

Спорт бэнакIэм хэхьэрэ зэ­нэкъокъоу панкратионымкIэ «Ошъутенэм» щыкIогъэ зэнэкъо­къум апэрэ чIыпIэр Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ къыщыдихыгъ. Темыр Осетиер — Аланиер ятIонэрэ хъугъэ, Севастополь ибэнакIохэр ящэнэрэх.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купэу зыхэтхэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр: Къайтыкъо Адам, Жьырыкъ Зураб, Егор Ирза, Ожъ Амина – ар пшъэ­шъэжъыемэ атекIуагъ. Игорь Вол­ченкэр, Валерия Жарковар, Шъаукъо Тембот, ХъутIыжъ Анзор, Нэгъой Къантемыр, Эминэ Iумуд — ахэри апэрэх.

ТекIоныгъэм икъыдэхынкIэ Ирза Егор гуетыныгъэ ин къызхигъэфагъэу зэхэщакIохэм алъы­ти, хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын ратыгъ.

Зэнэкъокъум тигъэшIыгъэ гупшысэхэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр тапэкIи къыхэтыутыщтых.