ЛIыхъужъыгъэу зэрахьагъэр тщымыгъупшэным фэшI

Урысые Iофтхьабзэу «Диктант Победы» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ. Iофтхьабзэм нэбгыри 100-м ехъу хэлэжьагъ. КIэлэеджакIохэр, студентхэр, общественнэ IофышIэхэр, нэмыкIхэри ащ зэрипхыгъэх.

Iофтхьабзэр апэрэу зэха­щагъ. «Историческая память» зыфиIорэ партийнэ проектым къыдыхэлъытагъэу Iофтхьабзэр «Единэ Россием» ригъэкIокIыгъ. Ащ Урысыер зэрэщытэу зэрипхыгъ, IэкIыб къэралыгъохэми чанэу диктантыр ащатхыгъ.

— Диктантыр Урысыем ишъо­лъыр пстэуми ащатхы. Iофтхьабзэм мэхьанэ куу хэлъ, Хэ­гъэгу зэошхом илъэхъан тицIыфхэм къинэу алъэгъугъэр, ТекIоны­гъэр къызэрэдахыгъэр къэралыгъом итарихъ щыпхырыщыгъэх. ГукъэкIыжьыр дгъэлъапIэу, ар тинахьыкIэхэм алъыдгъэIэсыжьынымкIэ мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэр тиIэпыIэгъух, — къы­Iуагъ Урысыем и ЛIыхъужъэу, «Историческая память» зыфиIорэ проектым тишъолъыркIэ ипащэу Цэй Эдуард.

ГъэцэкIэн 20 такъикъ 40-м къыкIоцI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ашIыныр япшъэрылъыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къызэлъызыубытырэ упчIэхэр, тарихъым, географием, литературэм, нэмыкIхэми афэгъэзагъэу зэхэгъэуцуагъэх. Мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ, Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм нэужым нахь игъэкIотыгъэу тарихъыр зэрагъэшIэн, яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным фащэщтых.

Диктантыр затхыгъэ уахътэм хэлэжьэн зымэлъэкIыгъэхэм онлайн шIыкIэм тетэу яшIэныгъэхэр аушэтын амал яIагъ. Мэкъуогъум и 12-м официальнэ сайтэу «диктантпобеды.рф» зыфиIорэм зэфэхьысыжьхэр къырагъэхьащтых.

— Iофтхьабзэр зэрэзэхащэрэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр синыбджэгъухэм къысаIуагъ. Зэрэзэхэсхэу сыхэлэжьэн гу­хэлъ сшIыгъэ, — къытфеIуатэ Даур Аслъан. — Хэгъэгу зэо­шхом сятэжъхэр хэлэжьагъэх. Ахэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр зэрэсщымыгъупшагъэр къэзгъэлъэгъон, яшIэжь згъэлъэ­пIэн гухэлъ сиIэу Iофтхьабзэм сыкъекIолIагъ.

ТигущыIэгъу тызэрэщигъэгъо­загъэмкIэ, Iофтхьабзэм хэлэжьэн гухэлъ зешIым тари­хъыр зэрытхэ тхылъхэм адэплъагъ, Хэгъэгу зэошхом фэгъэхьыгъэ къэбарэу зэхихыгъэхэр ыгу къыгъэкIыжьыгъэх. ТапэкIи ишIэ­ныгъэхэм ахигъэхъон гу­хэлъ пытэ зыфигъэуцужьыгъ.

— Уахътэр макIо, ащ игъусэу Хэгъэгу зэошхом фэгъэхьыгъэ шIэныгъэхэу тIэкIэлъыгъэхэр тIэкIу тIэпызыжьхэуи къыхэкIы, — игущыIэ лъегъэкIуатэ Аслъан.

— Мыхэм афэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ зэо жъалымыр зыкIогъэ илъэсхэм тинахьыжъхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм тегупшысэн амал тиIэ мэхъу, ахэм шъхьэкIэфэныгъэ къызэралэжьырэр джыри зэ тыгу къэтэгъэкIыжьы.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.