ЛIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм къыкIэлъыкIуагъ

Светлана Медведевар кIэщакIо зыфэхъугъэ социальнэ-культурнэ Фондым зэхищэрэ Урысые общественнэ-къэралыгъо Iофтхьабзэу «Горячее сердце» зыфиIорэм илауреат хъугъэхэм защафэгушIощтхэ мэфэкI зэхахьэ щыIэщт.

Акцием пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр илъэс 23-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэу ыкIи ныбжьыкIэхэу лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэр, лIыгъэ къызхэфагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, рэзэныгъэ гущыIэхэр апэгъохыгъэнхэр ыкIи афэгушIогъэныр ары.

2017-рэ илъэсым мы акцием илауреат хъугъэ Адыгэ Республикэм илIыкIоу Мирзэ Заур. Ар Шэуджэн районым ит къуаджэу Джыракъые игурыт еджапIэу N 3-м ия 7-рэ класс ис. 2016-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 29-м псыхъом щитхьалэ пэтыгъэ пшъэшъэжъыер ащ къыгъэнэжьыгъ. Я 6-рэ классым щеджэрэ ШъхьакIэмыкъо Саидэрэ ипшъэшъэгъурэ псыхъоу Фарзэ ышъхьагъкIэ пылъ «тарзанкэм» къырачъыхьанэу рахъухьагъ. Ау кIапсэр къызэпытхъи, пшъэшъэжъыер псым хэфагъ. IэпыIэгъу къеджэным игъо имыфэу ар псычIэгъ хъоу ыублагъ. Ар игъом ылъэгъугъ мы уахътэм еджапIэм къикIыжьыщтыгъэ я 6-рэ классым ис Мирзэ Заур. Шъэожъыер мыщынэу псым зыхидзагъ ыкIи пшъэшъэжъыер ащ къыхихыжьыгъ.

ЛIыхъужъныгъэ зэрэзэрихьагъэм ишыхьатэу бгъэхэлъхьэ тамыгъэу «Горячее сердце» зыфиIорэр Мирзэ Заур къыфагъэшъошагъ. Ащ нэмыкIэу Дипломрэ Щытхъу тхылърэ къыратыжьыщтых.