ЛIыхъужъныгъэм зыкIыныгъэр егъэпытэ

Тихэгъэгу и УIэшыгъэ КIуачIэхэм фашист техакIохэр Адыгеим ичIыгу зырафыжьыгъэхэр мэзаем и 18-м илъэс 76-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр республикэм игъэкIотыгъэу щэкIох.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо Iофтхьабзэу лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, патриотическэ пIуныгъэм афэ­гъэхьыгъэу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм къыхиубытэу Уры­сыем и ДОСААФ икъута­мэу Адыгеим щыIэр Iо-фым кIэщакIо фэхъугъэ­хэм ащыщ.

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ, Адыгеим фашист техакIохэр зыщызэха­къутагъэхэр ыкIи хэкур шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 76-рэ, Советскэ Союзым идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэ­хэр илъэс 30 зэрэхъугъэ­хэм афэгъэхьыгъэу машинэхэмкIэ зекIо зэха­щагъ. Мыекъуапэ икIынхэшъ, Афыпсыпэ нэсынхэм фэшI пчэдыжьым зэ­хахьэр Правительствэр зычIэт унэм ыпашъхьэ щаублагъ.

Адыгэ Республикэм ­и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхахьэм хэла­жьэ­хэрэм къафэгушIуагъ, АдыгеимкIэ мэхьэнэ ин зиIэ хъугъэ-шIагъэу хэкур шъхьафит зашIыжьыгъэм и Мафэ зэрэхэд­гъэунэфыкIырэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

— Тятэхэм, тятэжъхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм, хэгъэгум итарихъ лъытэныгъэу афэтшIырэм тызэфещэ, нахь лъэш ташIы. Арышъ, тишъхьафит­ныгъэ фэзаохэзэ лIы­хъужъныгъэ зезыхьагъэ­хэр тщыгъупшэщтхэп, ти­ветеранхэм яфэIо-фа­шIэхэр дгъэцэкIэщтых, шIэжьым зыкъедгъэIэ­тыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ТекIо­ныгъэм и Мафэ къэзыгъэблэгъагъэхэм лъытэныгъэ ин афэтшIыныр типшъэрылъ лъапI.

Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Ас­лъан зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Правительствэм, Парламентым, Мыекъуапэ иадминистрацие яхэбзэ къулыкъушIэхэр, общест­веннэ движениехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри зэIу­кIэгъум хэлэжьагъэх.

УIэшыгъэ КIуачIэхэм яве­теранхэу, генерал шъуа­шэхэр зыщыгъхэ Юрий Щепиныр, Александр Дорофеевыр, Урысыем и ДОСААФ икъута­мэу Адыгеим щыIэм ипащэу Барцо Тимур, фэ­шъхьафхэри зэхахьэм хэ­лажьэхэрэм, анахьэу кIэлэеджакIохэу патрио­тическэ клубым хэтхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Машинэхэм Урысыем, Адыгеим, ДОСААФ-м ябы­ракъхэр ахэшIагъэхэу нэбгырабэ гъогу техьагъ. Пэнэжьыкъуае, Адыгэ­къа­лэ, Щынджые, Тэхъутэмыкъуае адахьэхи, Афыпсыпэ нэсыгъэх.

Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэгъэгъэ блэрэу аритыгъэр Хэгъэгу зэ­ошхом лIыхъужъэу щы­фэхыгъэхэм ясаугъэтэу Афыпсыпэ дэтым кIэлъыралъхьагъ.

— Республикэм ирайонхэм цIыфыбэ къащытпэгъокIыгъ, нэбгырэ мини 2-м нахьыбэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ, — къытиIуагъ Барцо Тимур. — Тизэхахьэхэм Краснодар краим иветеранхэм я Совет хэтхэри къядгъэблэгъа­гъэх. Лъэпкъхэм языкIыныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ, шIэжьым зыкъегъэIэты­гъэнымкIэ Iофтхьабзэм мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ.

ЕмтIылъ Нурбый.