ЛIыжъ ЩтыргъукIыр яхьакIагъ

ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу дэеу зэхэзыхыхэрэр ыкIи зымылъэгъухэрэр зычIэсхэ Адыгэ рес­публикэ еджэпIэ-интернатым иеджакIохэм полицейскэ ЛIыжъ ЩтыргъукIыр яхьакIагъ. МэфэкI гушIуагъор ащ къахилъхьагъ ыкIи илъэсыкIэм щынэгъончъэу гъогум щызе­кIон­хэу ариIуагъ.

КIэлэцIыкIухэу зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэхэр ары анахьэу гъогу зэпыры­кIыпIэхэм къин ащызылъэ­гъухэрэр. Ащ пае ахэр гъогум зэпырыкIынхэу зе­жьэхэкIэ, апэрапшIэу водительхэр къэуцугъэхэу бла­гъэкIыхэмэ зэрагъэшIэн зэрэфаер инспекторхэм агу къагъэкIыжьыгъ. Нэфынэр къэ­зытырэ пкъыгъохэм ягъэфедэн шIуагъэу пылъыр агура­гъэIуагъ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр кIэлэцIыкIухэм зэрашIэрэр викторинэ джэгукIэмкIэ по­лицейскэ ЛIыжъ ЩтыргъукIым ыуплъэкIугъ. Нэужым зэхэтхэу орэд къаIозэ елкэр къа­кIухьагъ.

МэфэкIым икIэух шIухьафтынхэр ЛIыжъ ЩтыргъукIым аритыгъэх.