ЛэжьэкIо пэрытхэр агъэшIощтых

Лэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ непэ Адыгэ Къэралыгъо филармонием щызэхащэщт. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат бжыхьасэхэм яIухыжьынкIэ пэрытныгъэ зыубытыгъэхэм къафэгушIощт.

МэфэкI зэхахьэр рамыгъажьэзэ, Адыгеим имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм, гъомылэпхъэшI отраслэм щылэжьэрэ предприятиехэм къагъэкIыхэрэм ыкIи къыдагъэкIыхэрэм якъэгъэлъэгъон филармонием иапэрэ къат щыкIощт, ахэм уасэ афашIыщт.

МэфэкI зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм япащэхэр, IофшIэнымкIэ ветеранхэр, мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм, предприятие зэфэшъхьафхэм япащэхэр, Iоныгъом чанэу хэлэжьэгъэ механизаторхэр, комбайнерхэр, водительхэр къырагъэблэгъагъэх.

— МэфэкI шIыкIэм тетэу лэжьыгъэм иIухыжьынкIэ пэрытныгъэ къэзыхьыгъэхэр агъэшIощтых. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат щытхъу тхылъхэр, ахъщэ шIухьафтынхэр афигъэшъошэщтых. Джащ фэдэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет лэжьэкIо анахь дэгъоу къахэщыгъэхэм шIухьафтынхэр аритыщтых.

Лэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэр сыхьатыр 10-м рагъэжьэщт. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ащ къырагъэблагъэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.