ЛэжьапкIэр къаIэтыщт

Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ иминистрэу Максим Топилиным къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм къахимыубытэгъэ бюджетникхэм ялэжьапкIэ проценти 4-кIэ къаIэтыщт.

— 2019 — 2020-рэ илъэсхэм мы Iофыгъом джыри къыфэдгъэзэжьыщт, лэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтми бэ елъытыгъэщтыр. 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу лэжьэпкIэ анахь макIэм (МРОТ-м) процент 21,7-рэ хэхъощт ыкIи ар сомэ 9489-м нэсыщт. Ащ къыхэкIыкIэ тхьамафэм телъытагъэу сыхьат 40-рэ Iоф зышIэрэ цIыфым мы ахъщэм нахь макIэ ептын уфитыщтэп. КъыкIэлъыкIощт илъэсми ащ хагъэхъощт. Ар зыфэдизыщтыр къэшIэгъуае, сыда пIомэ 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу лэжьэпкIэ анахь макIэр урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнафэрэм кIэхьан фае, ар зынэсыщтыр зыми ышIэгорэп. Джырэ уахътэм Урысыем урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу щагъэнэфагъэр сомэ мини 10,3-рэ мэхъу. Илъэсым къыкIоцI ар нахь макIэ хъущтэп, — къыIуагъ министрэм.

Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм къахиубытэрэ бюджетникхэм алъэныкъокIэ аштэгъэ пшъэрылъхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъущт, агъэнэфагъэм диштэу ахэм ялэжьапкIэ къаIэтыщт. Ащ пэIухьащт мылъкур федеральнэ бюджетым къыдыхалъытагъ. Рахъухьагъэр зэшIохыгъэным фэшI шъолъырхэм сомэ миллиард 80 атырагощэщт, мы илъэсым елъытыгъэмэ, ар фэдитIукIэ нахьыб. Къэралыгъом ипащэ иунашъохэм къызэрагъэнафэрэмкIэ, бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ащыщхэм ялэжьапкIэ шъолъырым илъ гурыт лэжьапкIэм хэпшIыкIэу нахьыбэ хъун фае. ГущыIэм пае, шъолъырым гурыт лэжьапкIэу илъыр сомэ мин 35-рэ мэхъумэ, врачхэм, апшъэрэ еджапIэхэм аIут кIэлэегъаджэхэм, шIэныгъэлэжьхэм къагъахъэрэр гурытымкIэ сомэ мин 70-м кIэхьан фае.

УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэр Адыгэ Республикэм ибюджет къыдыхэлъытагъэх. АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, къихьащт илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу жъоныгъокIэ унашъохэм къахимыубытэгъэ бюджетникхэм ялэжьапкIэ проценти 4-кIэ къаIэтыщт. 2019 — 2020-рэ илъэсхэм чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу бюджетникхэм къагъахъэрэм проценти 4 (илъэсым телъытагъэу) хэхъощт. Ащ нэмыкIэу Адыгеим щыпсэурэ цIыф куп заулэмэ социальнэ IэпыIэгъу зэрарагъэгъотыщт шIыкIэм телъытагъэу, 2018-рэ илъэсым мэзаем и 1-м къыщыублагъэу мазэ къэс ахэм аратырэ ахъщэ тынхэр проценти 3,8-кIэ къаIэтынхэу агъэнафэ. Джащ фэдэу илъэсищым къыкIоцI студентхэм ястипендиехэм проценти 4 (илъэс къэс) ахэхъощт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэным лъэплъэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.