Лэгъо-Накъэ къынэсыгъ

Кавказ заповедникым иофис нахь пэчыжьэ къэгъэгъунапIэхэм ащыщэу Лэгъо-Накъэ щыIэм апэрэу спутниковэ антеннэ щагъэуцугъ, интернетыр ащ къынэсыгъ. ИнтерфейсымкIэ зэпхыныгъэхэр зэрашIышъущтхэм фэшъхьафэу Wi-Fi-кIи хъураеу метришъэ къызэлъызыубытырэ чIыпIэм джы ущызэдэгущыIэн плъэкIыщт.

Интернетыр Лэгъо-Накъэ зыщызгъэпсэфыхэрэми ягуапэу агъэфедэшъущт, ясурэтхэр, видеотехыгъэхэр, чIыопсым идэхагъэ зыфэдэр яIахьылхэм, яныбджэгъухэм афагъэхьынэу амал яIэ хъугъэ.

Заповедникым ипащэу Сергей Шевелевым интернет зэпхыкIэм Iоф зэришIэрэр ыуплъэкIугъ, Лэгъо-Нэкъэ отделым итхьаматэ ащкIэ дэгущыIагъ. БэшIагъэ заповедникым иIофышIэхэм интернетыр къанэсынэу зыфэягъэхэр. Ащ зыфагъэхьазырынэу зырагъэжьэгъагъэр илъэс заулэ хъугъэ — тыгъэм ифабэкIэ Iоф зышIэрэ батареехэр апэу загъэуцухэр ары. Джы непэ пстэумэ янэрылъэгъу хъугъэ уахътэм диштэрэ зэпхыныгъэхэр заповедникхэм агъэфедэу зэрэрагъэжьагъэр. Ар ублэпIэшIоу щыт, интернетым банкоматхэр, оn-linе структурэр, цифровой экономикэр къыкIэлъыкIощтых. ШIыкIакIэхэр Лэгъо-Накъэ апэу щагъэфедэхэу зэрэхъугъэм тегъэгушхо.

(Тикорр.).