Лъэшхэр къахэщых

Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм я 3-рэ ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 16-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Урожай» — «Картонтара» — 8:1, «Ошъутен» — «Щагъдый» — 6:3, «ЧIыгушъхь» — «Мые­къуа­пэ-СШОР» — 2:1.

«Урожаир» «Картонтарэм» бэкIэ нахь лъэш, текIоныгъэр къызэрэдихыгъэр дгъэшIагъорэп. «Ошъутенэр» «Щагъдыим» зы­IокIэм, Хьатитэ Алый, Мэзлэукъо Арсен, нэмыкIхэм къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. Пчъагъэр 4:0 зэхъум, зэIукIэгъур зыхьыщтымкIэ упчIабэ щыIагъэп.

«ЧIыгушъхьэм» икъэлэпчъэIу­тэу Андзэрэкъор цыхьэшIэ­гъоу зэрешIагъэр къыхэтэгъэщы. Зэ­Iу­кIэгъур кIэухым фэкIуагъэу Ан­дзэрэкъом гъогогъуи 3 Iэгуаор къызэкIидзэжьи 2:1-у пчъа­гъэр къыгъэнэжьыгъ.

«Мыекъуапэм» итренерэу Юрий Манченкэм ешIэкIо ныбжьыкIэ дэгъухэр ыугъоигъэх, яIэпэIэсэныгъэ шIэхэу хагъэхъон алъэкIыщтэу тэлъытэ.

ЧIыпIэхэр

Командэ пэпчъ ешIэгъуи 3 иIагъ.
1. «Урожай» — 9
2. «Ошъутен» — 6
3. ЧIыгушъхь» — 6
4. «Мыекъуапэ» — 3
5. «Щагъдый» — 3
6. «Картонтара» — 0.
Я 4-рэ ешIэгъухэр
23.12
«Ошъутен» — «Мыекъуапэ»
«Щагъдый» — «Картонтара»
«ЧIыгушъхь» — «Урожай»
ЗэIукIэгъухэр мафэм сыхьатыр 11-м аублэщтых, стадионэу «Юностым» щыкIощтых.
Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.