«ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпI»

Джа цIэр зиIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэ республикэм бэмышIэу щызэхащагъ.

Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэ нэбгыри 102-рэ, наряд куп 15, Адыгеим иавтомобилистхэм яобщественнэ организациеу «Достойный выбор» зыфиIорэм илIыкIохэр, къэбарлъыгъэIэс амалхэр ащ хэлэжьагъэх.

Iофтхьабзэр окIофэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр лъэсрыкIохэм — гъогогъу 44-рэ ыкIи водительхэм — 20-рэ аукъуагъэх.

Инспекторхэм транспорт амалхэр зезыфэхэрэм зафагъазэзэ, лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэр цIыфым гъогур щынэгъончъэу зыщызэпичын фэе чIыпIэу зэрэщытыр, ищыкIагъэмэ, къэуцунхэшъ, ахэр благъэкIынхэу зэрэщытыр агу къагъэкIыжьыгъ. Нэфрыгъуазэр зытемыт зэпырыкIыпIэм къэсыхэ зыхъукIэ, зэрэчъэхэрэм къыщагъэкIэн зэрэфаер араIуагъ.

ЛъэсрыкIохэм нахь сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, мэзэхэ уахътэм зышъо нахь къэлъэгъорэ щыгъынхэр зыщалъэнхэу, къэнэфырэ пкъыгъохэр агъэфедэнхэу араIуагъ.

Iофтхьабзэр окIофэ шапхъэхэр зэрытхэгъэ тхьэпэ ыкIи къэнэфырэ пкъыгъо 200-м ехъу агощыгъ.

Къэралыгъо автоинспекцием джыри зэ шъугу къегъэкIыжьы гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэури лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм адэжь нахь лъэшэу щысакъынхэу, ищыкIагъэмэ, нахь макIэу щызекIонхэу, лъэсрыкIохэр апэрапшIэ водительхэм благъэкIыхэмэ еплъынхэшъ, нэужым зэпырыкIынхэу.