ЛъэпсэшIур щыIэныгъэм щэбагъо

Шъолъыр фестивалэу «Лъапсэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэр ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым» и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, рес­публикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэхащэгъэ фестивалым Адыгеим щыпсэухэрэ лъэпкъхэр хэлэжьагъэх. Урысхэм, къэзэкъхэм, адыгэхэм, фэшъхьафхэм яшэн-хабзэхэр театрализованнэ едзыгъохэм къащагъэлъэгъуагъэх, орэдхэр къаIуагъэх. Лъэпкъ пэпчъ ифольклор ибаиныгъэхэм осэшI купыр яплъыгъ.

— Сабыир кушъэм зэрэхапхэрэм ехьылIэгъэ къэшIыныр урысыбзэкIэ зетщагъ, — къытиIуагъ Адыгэкъалэ лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ихудожественнэ пащэу Устэкъо Нухьэ. — АдыгабзэкIэ орэдхэр, усэхэр къаIох. Арэущтэу зыкIэтшIыгъэр республикэм ис лъэпкъхэм тишэн-хабзэхэр нахьышIоу ядгъашIэ тшIоигъошъ ары.
Кушъэр зыгъэхъыерэм, сабыим орэд къыфэзыIорэм художественнэ Iофхэр дэгъоу агъэцэкIагъэхэу тэлъытэ. КIэлэцIыкIухэр апашъхьэ щысых, къядэIух. Нэнэжъ игущыIэхэу гум къикIыхэрэр сабыим зэрэлъыIэсыхэрэм мэхьэнэшхо раты. ЯцIыкIугъом зэхахырэр, алъэ­гъурэр гум нахьышIоу къызэринэжьырэр едзыгъохэм купкI афэхъу.

Теуцожь районым исамодеятельнэ артистхэм къагъэлъэ­гъуагъ огъу зыхъукIэ тхьэлъэIухэр зэрэзэхащэщтыгъэр. Хьанцэгуащэр ары пчэгум нахь игъэкIотыгъэу къыщылъагъорэр. Унагъом коныр зэтыригъэпсыхьагъ, лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыхьыжьы шIоигъу.

Мы едзыгъоми кIэлэцIыкIубэ зэрэхэлажьэрэр шIушIагъэу афэтэлъэгъу. Орэдхэр къаIох, лъэпкъ къашъохэр къашIых. ЦIыфхэр мэгугъэх, Тхьэм лъэIоу фыряIэр къафишIэщтэу къащэхъу.

Кощхьэблэ районым иансамблэу «Калинушкэм» Мария Фоменкэр, Анна Регнер, ГъукIэлI Валентинэ, Табыхъу Мыхьамэт, нэмыкIхэри хэтых. Урыс, адыгэ орэдхэр къаIох, лъэпкъ искусствэм итарихъ зыщагъэгъупшэрэп.

Джэджэ районым иансамблэ ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэр хэтых. Пшъэшъэжъыехэм къызэрэтаIуагъэу, щысэ зытырахыщтхэр къаготых, мафэ къэс алъэгъух. ЗэгурыIоныгъэу ахэлъым яIофхэр лъегъэкIуатэх.

ОсэшI купым хэтэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьа­къуй Аслъан зэрилъытэрэмкIэ, фестивалым имэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъиIэтыгъ. Фольклорым ибаиныгъэ едзыгъохэм къахэщы. Лъэпкъхэм искусствэм щашIыгъэ лъэпсэшIухэр щыIэныгъэм щэбагъох.

Сурэтхэр фестивалым къыщытетхыгъэх.