Лъэпкъ чIыпIэрысым тыдэгумэкIы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къэгъэлъэ­гъонэу къыщызэIуахыгъэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм, шIэжьым афэгъэхьыгъ.

ХыIушIом щыпсэухэрэ адыгэхэм яшэн-хабзэхэм, яныдэлъфыбзэ, къушъхьэхэмрэ цIыфхэмрэ афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр гум къегущыIыкIы. Журналистэу Виталий Штыбиныр Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ. Екатерина Штыбинам сурэтхэр тырихыгъэх. 2019-рэ илъэсыр чIыпIэрыс лъэпкъ­хэм яныдэлъфыбзэ и Дунэе илъэсэу ООН-м ылъытагъ.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын ехьылIэгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт, шIэныгъэлэжьэу Елена Малышевар, сурэтышIхэу Бырсыр Абдулахь, Хъуажъ Рэмэзанэ, Эдуард Овчаренкэр, культурэм иIофышIэхэу Чэмышъо Гъазый, Аркадий Кирнос, фэшъхьафхэри.

Сурэтхэм лъэхъаныр, цIыфхэм ящыIакIэ къаIуатэ. ЗэхэщакIоу Виталий Штыбиным къызэрэти­IуагъэмкIэ, тилъэпкъэгъухэм ясэнэхьат, ящыIэныгъэ сурэтхэм къагъэлъагъо. Екатерина Штыбинар цIыф цIэрыIохэм, бэгъашIэ­хэм, ныбжьыкIэхэм аIукIагъ. Ащ ишIушIагъэмэ къахэдгъэщырэр адыгэ шъуашэм идэхагъэ, лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр ятеплъэкIэ зыфэдэхэр сурэтхэмкIэ дэгъоу къыгъэлъэгъонхэ зэрилъэ­кIыгъэр ары.

ШыкIэпщынаоу ТIэшъу Мурдинэ, IофшIэным иветеранхэу Мэфэ­гъэл Сэлымэ, Шъхьэлэхъо Дэхэмылэ, къэшъокIо ныбжьыкIэу Алинэ, нэмыкIхэм ясурэтхэм гур зыфащэ, уадэгущыIэ пшIоигъоу гупшысэхэм узэлъакIу.

Шапсыгъэ шъолъырым щыпсэурэмэ культурэмкIэ яунэхэр, языгъэпсэфыпIэхэр сурэтхэм ахэолъа­гъох. ЧIыпIэрысхэм ныдэлъ­фыбзэр къызэраухъумэрэр къэгъэлъэгъоным къыщызэIухыгъошIоп. Къиныгъохэу яIэхэм защыбдзыеныр мытэрэзэу В. Штыбиным елъытэ. Лъэпкъым зиужьыжьыным фэшI амалэу ыгъэфедэн ылъэкIыщтхэри сурэтышIым къыдилъытэзэ, нэ­мыкI къэгъэлъэгъонхэр зэхищэхэ шIо­игъу.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.