Лъэпкъ къашъор ягунэс

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм къэшъуакIоу щагъэсагъэхэм ягушIуагъо адэдгощынэу таIукIагъ.

Къэралыгъо ушэтынхэр атынхэм фэшI къэшъуакIохэм загъэ­хьазырыгъ, арэу щытми, зэрэгумэкIыхэрэр къахэщы. ОсэшI купым хэтхэм ямызакъоу, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, ны-тыхэр, студентхэм яныбджэгъухэр нэплъэгъум итых.

Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан зэха­хьэм къызэрэщиIуагъэу, еджапIэм щагъэсэрэ ныбжьыкIэхэр щыIэныгъэм игъогу техьанхэм фэхьазырых. Адыгеим искусст­вэхэмкIэ иколледж ипащэу Ку­фэ­нэ Щамсэт изэгъэпшэнхэм къа­­хигъэщыгъэр студентхэм яду­нэееплъыкIэ зызэриушъомбгъурэр ары.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, лъэпкъ ансамблэу «Нартым» ихудожественнэ пащэу Шагудж Казбек студентхэм бэшIагъэу алъэплъэ, яIэпэIэсэныгъэ зэрэха­гъэхъуагъэр иеплъыкIэхэм къащы­хегъэщы.

Гъунэжьэкъо Розэ анахь лъэшэу гумэкIхэрэм ащыщ. ГушIуагъом ыпкъынэ-лынэхэр зэлъикIоу, ынэгу къэушэплъэу къыхэкIми, зигъэ­рэхьатырэп. Студент пэпчъ лъэ­бэкъоу пчэгум щишIырэм лъэ­плъэ, джары зэрэщытын ­фаери, рес­публикэм искусствэхэмкIэ иколледж икъутамэ Р. Гъу­нэ­жьэ­къор ипащ, къэшъуакIохэм Iоф адешIэ.

Лъэпкъ къашъохэу «ЗэфакIор», «Ислъамыер», «Лъэпэрышъор», нэмыкIхэри студентхэм къашIыгъэх. Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Урысыем и Правительствэ ипремие къызыфагъэшъошагъэу Къулэ Амэрбый жьы къымыщэрэм фэдэу щыс, сту­дент­хэм якъэшъуакIэ изакъоп зы­лъы­плъэрэр. «Налмэсым» ихудо­жественнэ пащэу зыщытыгъэ лъэхъаным артистэу ансамблэм хэтыгъэхэр джырэ уахътэ кIэлэ­егъаджэх, зэхэщакIох. ЕтIани Къулэ Амэрбый ыпхъоу Мадини къэралыгъо ушэтыныр а мафэм колледжым зэрэщитырэр къызыдэплъытэкIэ, узэгупшысэн щыI.

КъашъохэмкIэ ушэтынхэм яIэпэIэсэныгъэ къащызгъэлъэгъуа­гъэхэм тигуапэу ацIэхэр къетэIох. Ахэр: Теуцожь Изабелл, Къу­лэ Мадина, Полина Любинар, Бзэ­джэжъыкъо Джэнэт, Вероника Зангариевар, Куржь Диан, Ратэкъо Иланд, Гъунэжьэкъо Аб­рек, ЛIэхъусэжъ Темыркъан.

Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» аштагъэхэу кон­цертхэм ахэлажьэхэрэм ащыщых И. Ратэкъор. А. Гъунэжьэкъор, Д. Куржьыр, И. Теуцожьыр. Колледжыр къэзыухыгъэхэу М. Къу­лэр, П. Любинар, нэмыкIхэри фэ­шъхьаф еджапIэхэм ачIэхьа­гъэх, IофшIапIэхэм аIухьагъэх.

Теуцожь Изабеллэ иIахьылхэр Гъобэкъуае щыщых, ежь Мые­къуапэ къыщыхъугъ, республикэ гимназием щеджагъ, адыгабзэкIэ дэгъоу мэгущыIэ.

— Сянэ-сятэхэм унагъом адыга­бзэр щагъэфедэ, ащ ишIуагъэкIэ тиныдэлъфыбзэ зэзгъэ­шIагъ, — къеIуатэ Теуцожь Изабеллэ. — Лъэпкъ къашъохэр лъэ­­шэу сикIасэх. СикIэлэегъаджэ­хэу искусствэм сыфэзыгъэса­гъэ­хэм, «Налмэсэу» силъапIэм лъэшэу сафэраз, гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу.

Мы мафэхэм тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ къэралыгъоу Израиль «Налмэсыр» макIо, концертхэр къыщитыщтых. Теуцожь Изабеллэ ансамблэм хэтэу гъо-
гу техьащт, зэIукIэгъухэм ахэлэ­жьэщт.

Сурэтхэм арытхэр: къэшъуа­кIохэм ушэтынхэр атых; ушэтынхэр зытыгъэхэмрэ кIэлэ­егъаджэхэм­рэ.