Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу шэкIогъум и 4-м щагъэмэфэкIыгъ. Зэхахьэхэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, IофшIапIэхэм, еджапIэхэм къарыкIыгъэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, ветеранхэр, ныбжьыкIэхэр ахэлэжьагъэх.

Мыекъуапэ икъэлэ парк дэхьапIэ къыщаубли, урам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм зэхэтхэу къырыкIуагъэх. Шъонтрыпаохэр зэкIэми апэ итых. Пшъашъэхэр зэкIужьэу фэпагъэх. Адыгеим фэгъэхьыгъэ орэдышъоу композиторэу Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъэр оркестрэм егъэжъынчы. Урысыемрэ Адыгеимрэ якъэралыгъо быракъхэр ныбжьыкIэхэм аIыгъхэу урам шъомбгъо­шхом къырэкIох. Спортсменхэм быракъхэр лъагэу аIэтых, агъэбыбатэх, цIыфхэр нэгушIох.

Республикэм и Къэралыгъо филармоние дэжь къызынэсыхэм, Зэзэгъыныгъэмрэ ЗыкIыныгъэмрэ ясаугъэтэу пчэгум итым ыпашъхьэ щыкIогъэ зэхахьэм нэбгыришъэ пчъагъэ хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспекторэу Сергей Дрокиныр, Урысыем ФедерациемкIэ и Совет хэтэу Хъопсэрыкъо Мурат, нэмыкI хэбзэ къулыкъушIэхэр, IофшIэным иветеранхэр, ныбжьыкIэхэр къыщызэIукIагъэх, зэхахьэм КъумпIыл Мурат къыщыгущыIагъ.

Лъэпкъхэм языкIыныгъэ зыщыпытэгъэ зэпэуцуныгъэу 1612-рэ илъэсым хэгъэ­гум щыкIуагъэм имэхьанэ зыкъызэриIэтырэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфы­кIыгъ.

2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Урысыем игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIы. Кузьма Мининымрэ Дмитрий Пожарскэмрэ япащэхэу хымэ уIэшыгъэ техакIохэр Москва дафыжьыхи, шъхьафит ашIыжьыгъагъ.
— УрысыемкIэ а хъугъэ-шIа­гъэм мэхьэнэ ин иI, — къыщи­Iуагъ зэхахьэм КъумпIыл Мурат. — Хэгъэгум илъэпкъхэм языкIыныгъэ ыкIи яшэн-хабзэхэр гъэпытэгъэнымкIэ, ямурад хэхыгъэхэр къадэхъунхэмкIэ а лъэхъаным лъэпсэшIу ашIыгъ. Пыим изэхэкъутэн яIахьышIу хашIыхьагъ Черкас пачъыхьэ­хэм – ялъэпкъкIэ ахэр адыгэх. ЛIыгъэу зэрахьагъэмкIэ лIэ­уж­хэм щысэшIу арагъэлъэгъугъ.
Адыгэ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зэхахьэм къыщыгущыIагъ, мэфэкIым фэгъэхьы­гъэу къафэгушIуагъ.

Зэхахьэр зыщыкIорэ пчэгум лъэпкъ Iэпэщысэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Абрэдж Гощэфыжь, ТIэшъу Нурбый, Гостэкъо Руслъан, Гумэ Ларисэ, Уджыхъу Вячеслав, Теуцожь Фатимэ, нэмыкIхэм яIэшIагъэхэм нэбгырабэ яплъыгъ. КъумпIыл Муратэ искусствэм фэлажьэхэрэм гущыIэ фабэхэр ариIуагъ, яIэшIагъэхэм осэ ин афишIыгъ.
Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Аслъан, Къыблэ дзэ шъолъырым иинспекторхэу Юрий Щетининым, Александр Дорофеевым, нэмыкIхэм ти ЛIышъхьэ гущыIэгъу афэхъугъ.

МэфэкI концертым ансамблэхэу «Ислъамыер», «Ащэмэзыр», «Казачатэр», купэу «Ошъутенэр», филармонием иартистхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх. Мэфэ­кIым фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр республикэм ирайонхэм, къалэхэм ащыкIуагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.