Лъэпкъхэр зэфэзыщэхэрэ зэхахьэхэр

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ иIофышIэхэр Урысыем щыкIогъэ Iофтхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» зыфиIорэм чанэу хэлэжьагъэх.

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» «Искусствэм зэфещэх» зыфиIорэр щызэхащагъ. ИскусствэхэмкIэ къалэм икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м, ансамблэу «Форвардым», фэшъхьафхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр дахэу зэрагъэфагъэх. Литературэм уфэзыщэхэрэ гупшысэхэр IупкIэу атхыгъэх. ЩыIэныгъэм икъиныгъохэри, цIыфхэм яшIушIагъэхэри лъэхъаным диштэхэу къагъэлъагъох.
Темыр Къэралыгъо академическэ урыс лъэпкъ хорым иконцерт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Артистхэр зэкIужьэу фэпагъэх. Лъэпкъ орэдхэм тамэ аратызэ шэн-хабзэхэри къыхагъэщых.

— Концертым урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэхэр еплъы­гъэх, — къеIуатэ «Искусствэхэм ячэщ» изэхэщэкIо куп хэтэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ. — Урысыем лъэпкъыбэ щэпсэу, ар хорым къыдилъытэзэ, Темырым исхэм ятарихъ, шэн-хабзэхэр орэдхэмкIэ, къашъохэмкIэ цIыфхэм алъагъэIэсых. Артистхэм яшъуашэхэр дахэх, шъо зэфэшъхьафхэмкIэ ящыгъынхэр агъэ­кIэрэкIагъэх. ОрэдыIохэм сэнаущыгъэу ахэлъыр искусствэм ыбзэкIэ къызэIуахы.

ТхылъеджапIэм щылъагъэкIотагъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIогъэ пчыхьэзэ­хахьэр лъэпкъхэр зэфэзыщэрэм, зыгъэгъуазэхэрэм ахэтэлъытэ. Мария Волынскаяр Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм къатегущыIагъ. ШIэныгъэлэжьэу, тхакIоу Къуекъо Асфар нартхэм якъэбархэм яхьылIэгъэхэ едзыгъохэр изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъэх. Адыгэ Iанэр щызэIуахыгъ, адыгэ шхыныгъохэр къыщагъэлъэгъуагъэх.

ТхылъеджапIэм иIофышIэхэу Тхьагъэпсэу Светланэ, ТIыгу Рэмэзанэ, Кучмэз Аминэт, Хьа­кIэмыз Саныет, Пэнэшъу Фатимэ, нэмыкIхэм зэхэщэн Iофхэр дэ­гъоу агъэцэкIагъэх. «УпчIэхэр, джэ­уапхэр» зыфиIорэр ХьакIэмызэ Саныет узыIэпищэу зэрищагъ. Республикэм, адыгэхэм яхьылIэгъэхэ упчIэхэр, цIыф цIэрыIохэм афэгъэхьыгъэхэр щыIэныгъэм епхыгъэх, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэнымкIэ гурыIогъошIух.

Адыгеим исхэ ермэлхэм яобществэ ипащэу Оник Нигоевыр, урымхэм яобществэ хэтэу Константин Михайловыр, Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ ыцIэкIэ Къуекъо Асфар лъэпкъ гупшысэ зыхэлъхэ хъугъэ-шIагъэхэм яеплъыкIэхэр къараIолIагъэх. Ансамблэхэу «Ащэмэзым», «Нэбзыим» лъэпкъ орэдхэр агъэжъын­чыгъэх.

— Искусствэм лъэпкъхэр зэфещэх, — къытиIуагъ Лъэпкъ тхылъеджапIэм ипащэ игуадзэу Пэнэшъу Фатимэ. — Адыгеим мамыр псэукIэ дахэ зэриIэр урыс­хэм, урымхэм, ермэлхэм, фэшъхьафхэм къаIуагъ. Тхылъхэм яджэ зышIоигъохэр непэ тихьэкIагъэх. Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ илIыкIоу Ацумыжъ Лианэ зэхахьэм хэлэ­жьагъ, IэпыIэгъу къытфэхъугъ. Абрэдж Гощэфыжь IэпэIасэхэм язэIукIэ дахэу зэрищагъ, джыри къедгъэб­лагъэ тшIоигъу.

Искусствэм зэфищагъэхэ лъэпкъ­хэм зэхахьэхэр шIукIэ агу къэкIыжьыщтых.
Сурэтхэр зэхахьэхэм къащытетхыгъэх.