Лъэпкъхэм язэхэщакiоу, ти «Налмэс»

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» илъэсым иаужырэ мафэхэм зэфэхьысыжь концертхэр Мыекъуапэ къыщитыгъэх.DSC_0356

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъу­хэм апэрэ чIыпIэхэр «Налмэсым» къащыдихыгъэх, тиреспубликэ итын анахь лъапIэу меда­лэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къыфагъэшъошагъ. Пчыхьэзэхахьэр зезыщагъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Афэ­шIэгъо Фаинэ къызэрэхигъэщы­гъэу, Урысыемрэ Китаимрэ куль­турэмкIэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм «Налмэсыр» чанэу хэлэжьагъ. Ансамблэр мэзитIу фэдизрэ Китаим щыIагъ, концерт­хэр къыщитыгъэх. Тиартистхэм осэ ин къафашIыгъ, 2016-рэ илъэ­сым концертхэр зэхищэнхэу ятIонэрэу рагъэблэгъагъ. Тилъэп­къэгъухэу Германием исхэм я Адыгэ Хасэ кIэщакIо зыфэхъу­гъэ фестивалым «Налмэсыр» щыIагъ, тиреспубликэ ыцIэ дахэкIэ къалэу Штутгарт щигъэIугъ. Ансамблэм икъэбар гушIуагъохэм ащыщ къэшъуакIохэу Хъут Сусанэрэ Къулэ Мурадинрэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артист зэрэхъугъэхэр.

Студентхэм я Дунэе зэIукIэ­гъоу Мыекъуапэ щызэхащагъэм, Адыгеим имэфэкIхэм, нэмыкIхэм «Налмэсыр» ахэлэжьагъ. Искус­ствэхэмкIэ колледжэу У. Тхьабы­сымэм ыцIэкIэ щытым студент 20 щеджэнэу аштагъ, ахэр «Налмэсым» фагъэхьазыры­щтых.

Концертыр

Пчыхьэзэхахьэр къа­шъоу «ЗэфакIу» зыфиIо­рэмкIэ «Налмэсым» ыуб­лагъ. Артистхэу Хьа­къуй Анжеликэ, Жъудэ Мадинэ, Къулэ Адэмыр, Iэшъынэ Руслъан кIэщакIохэу едзыгъор дахэу къашIыгъ. Лъэпкъ шъуашэхэр кIэракIэх, къашъом тамэу ратырэм зырагъэIэтызэ, нахь лъэгъупхъэ мэхъух.

DSC_0131Пэсэрэ адыгэ къа­шъоу «Ислъамыер» Бэр­зэдж Дианэрэ Бахъукъо Адамрэ узыIэпищэу къа­шIыгъ. Сэе фыжь кIэра­кIэр Дианэ къызэрекIу­рэм дакIоу, нэгушIоу къашъом купкIэу иIэр къы­зэIуехы. ИIэпэIэсэныгъэкIэ къэшъуакIохэм къахэщырэ Бахъу­къо Адамэ «Ислъамыер», фэшъхьафхэри дэгъоу къешIых. Пчыхьэзэхахьэм анахьыбэрэ Iэгу зыфытеуагъэхэр къыхэгъэщыгъошIоп — зэкIэми щытхъур яфэшъуаш. Арэу щытми, Бахъукъо Адам, Къу­лэ зэунэкъощхэу Мурадинрэ Адэмыррэ, Шагудж Батурай, Симболэт Бислъан, Бэрзэдж Сыхьатбый, Бэрзэдж Дианэ, Хьакъуй Анжеликэ, Ахътэо Беллэ, Едыдж Гушъао, нэмыкIхэм ацIэхэр къе­тIохэ тшIоигъу, залым чIэсыгъэхэм къэшъуакIохэр нахьышIоу ашIэн­хэм фэшI.

«ЗекIо зыгъэлъат», «Уджхэр», «Тыргъэтау», «Къашъо», «Лъэпэ­чIас» зыфиIохэрэр, абхъаз ныб­жьыкIэ къашъор, зэкъошныгъэм фэгъэхьыгъэхэр, оркестрэм иорэдышъохэр, шыкIэпщынэо кIэлэ­еджакIоу Гъогъо Дамир, орэдыIоу Даутэ Сусаннэ, шъонтырпаохэр, фэшъхьафхэр искусствэм пыща­гъэхэм агу рихьыгъэх.

ЕплъыкIэхэр

Чэмышъо Гъазый. Ащ зэри­лъы­­та­гъэмкIэ, «Налмэсым» ит­вор­че­ствэ хегъахъо. Ишэн-хабзэхэр къы­гъэгъунэхэзэ, ыпэкIэ лъэкIуа­тэ. Къашъоу «Зыгъэлъатэм» ар­тист­хэм къыщагъэлъагъо лIыгъэу ахэ­лъыр, гушъхьэ кIуачIэу яIэр, лъэпкъ искусствэр пэ­сэрэ лъэ­хъа­ным къыщыублагъэу зэрэ­баир. «Налмэсыр» джыри зэрэлъыкIотэ­щтыр нэмыкI къашъохэм къахэщы.

DSC_0578

Ольга Кузьминар, Янина Новиченкэр, Раиса Лазаревар Мые­къуапэ щэпсэух:

— «Налмэсыр» тыгу рехьы. Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ ансамблэу тэлъытэ, концертым тыдэгу­Iэзэ тыкъэкIуагъ, тиIахьылхэр хэдгъахьэхэ тшIоигъу.

Унэрэкъо Бэйзэхъан, Хьа­ткъо Акъым, Едыдж Турыл, Тыркуем къикIыгъэх, Адыгэ къэралыгъо университетым яшIэ­ныгъэ щыхагъахъо:

— Тыркуем тыщыпсэузэ, «Налмэсым» теплъэу къыхэкIыгъ. Икъа­­шъохэр дахэх, тарихъэу, культурэу тиIэр концертым къыщагъэлъагъо. Тиныбджэгъухэм къафэтIотэжьынэу тлъэгъугъэр бэ.

Мырзэ Суанд, Хьадпэшъо Ма­рин, КъумпIыл ТIахьир, лъэпкъ искусствэр ашIогъэ­шIэ­гъон, ныб­жьыкIэх.

— ГущыIэ згъотырэп сыгу илъыр къызэрэсIощтыр, «Налмэсым» сыкъызэрэщытхъущтыр, — еIо ТI. КъумпIылым. — Бэрэскэжъыем щыIэщт концертми теплъынэу тыфэягъ, ау Лъэпкъ театрэм пчыхьэзэхахьэу щыкIощтым тыхэмылажьэ хъущтэп.

Суандэрэ Маринэрэ ТIахьирэ дырагъэштагъ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэр концертым зэрэщалъэ­гъугъэхэр лъэшэу ягуап.

Хъуажъ Аслъан, Улапэ щэпсэу:

— СиIахьылхэр сигъусэхэу кон­цертым сыкъэкIуагъ, синэIуасэу сызыIукIагъэр макIэп. Мыщ фэдэ концертхэр нахьыбэрэ къагъэлъэ­гъонхэу гъэзетым къэптхынэу сыфай.

«Налмэсым» ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан пчыхьэ­зэхахьэм хэлэжьагъэхэм, республикэм иIэшъхьэтетхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт, ащ игуадзэхэу Нафиса Васильевар, ШъэуапцIэкъо Аминэт концертым еплъыгъэх. Искусствэм пыщагъэ­хэм гущыIэгъу афэхъугъэх.