Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ екIолIэщтых

УФ-м транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих зэхищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, игуадзэхэу Сапый Вячеслав, Наталья Широковар, нэмыкIхэри.

УФ-м и Къэралыгъо совет изэхэсыгъо зыфагъэхьазырыныр ары Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр. Ащ къыщаIэтыщт упчIэхэр къагъэнэфагъэх. Министрэм игущыIэ къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, анахь шъхьаIэу зэхэсыгъом зыщытегущыIэнхэ фэе упчIэхэм ащыщ жъы дэдэ хъугъэ лъэмыджхэмрэ путепроводхэмрэ афэгъэхьыгъэ программэм игъэ­цэкIэн. Джащ фэдэу шъолъыр гъогухэм хэбзэIахьхэр зэратырэ шIыкIэм иIофыгъуи зэхафынэу агъэнэфагъ.

— Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ гъогу­хэм ошIэ-дэмышIэгъэ Iоф къатемыхъу­хьаным иамалхэр зехьагъэнхэр, — къы­Iуагъ Евгений Дитрих. – 2024-рэ илъэсым нэс гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуа­дэхэрэм япчъагъэ къыщыгъэкIэгъэн фае. Мыщ фэгъэхьыгъэу тиIофшIэн зэрэзэхатщэрэм уигъэрэзэнэу щыта? 2018-рэ илъэсым гъогу хъугъэ-шIагъэхэм нэбгырэ мин 18 ахэкIодагъ. А пчъагъэм къы­зэрэщыкIэщтым тишъыпкъэу тыпы­лъы­ныр пшъэрылъ шъхьаIэу непэ щыIэ­хэм ащыщ.

Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэ хъуным лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къызэрекIолIэщтхэр Iофтхьабзэм къыщыхагъэщыгъ. Гъогухэм атехъухьэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ къыщыгъэкIэгъэ­ным фэIорышIэщтхэ къэбархэр федеральнэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэнхэр, водительхэр зыгъасэхэрэ еджапIэхэм нахь игъэкIотыгъэу яIофшIэн зэрэзэхащэрэм лъыплъэнхэр, гъогум хъугъэ-шIэгъэ гомыIухэр къытемыхъухьанхэм фэ­­гъэхьыгъэхэ тхыгъэхэр, къэгъэлъэгъон­хэр къэбарлъыгъэIэс амалым илIыкIохэм нахьыбэу агъэхьазырынхэу къяджэнхэу агъэнэфагъ.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» зыфиIохэрэ лъэпкъ проектыр Адыгэ Республикэм щагъэцэкIэным фэшI шъолъыр проект агъэ­нэфагъ. «Дорожная сеть» ыкIи «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» зыфиIорэ лъэныкъохэр ащ хэхьэх. Ахэм афэгъэзагъэхэ ведомствэхэм IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу зэхащэным Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет. Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ республикэм игъогухэр нахь дэгъу ыкIи щынэгъончъэ зэрэхъущтхэр ащ къыхигъэщыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.