ЛъыдэкIуаем шъулъыплъ!

«Сердце для жизни» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи чъэпыогъур екIыфэ ар кIощт. Анахьэу зыфэгъэхьыгъэр гу ыкIи лъынтфэ узхэр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

Медицинэ профилактикэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм иотделение ипащэу Керим-Заде Джульетэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм щыпсэухэрэм нахьыбэу къяузэу агъэунэфыгъэр гу-лъынтфэ узхэр ары. Хабзэ зэрэхъугъэу, мыщ фэдэ медицинэ уплъэкIунхэр илъэс къэс зэхащэх. Чъэпыогъум и 16-м статистикэмкIэ Феде­ральнэ къулыкъум Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Республи­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ медицинэ IофышIэхэр апэ еблэгъагъэх. Мыщ иIофышIэ нэбгырэ 50 фэ­дизмэ япсауныгъэ а ма­фэм ауплъэкIугъ.

ЯлъыдэкIуае зыфэдизыр, ялъэгагъэ, ащэчырэр зэрагъэшIагъ. Маммографие, ла­бораторнэ уплъэкIунхэр, кар­диовизорымкIэ гум искрининг афа­шIыгъ. Джащ фэдэу терапевтым, медицинэ пси­хологым, кардиологым, нев­рологым зыгъэгумэкIырэ упчIэхэр афагъэзэнхэ алъэкIыгъ.

Медицинэ профилактикэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм испециалистхэм ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ уплъэкIунхэр тишъолъыр ит предприятиехэм тапэкIи ащылъигъэкIотэщт. Фэе пстэури ахэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт ыкIи зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ врачхэм зафагъэзэн амал яIэщт.

Iэшъынэ Сусан.