Литературнэ зэнэкъокъу

«Тэ Урысыем тырикIэлэцIыкIух»

Мэлылъфэгъум и 12-м Мыекъуапэ, культурэм и Унэу «Гигантым» я VIII-рэ ЗэIухыгъэ къэлэ литературнэ зэнэкъо­къоу «Мы дети России» зыфиIорэр щыкIощт.
Ар литературабзэр Iэрыфэгъу афэшIыгъэным ыкIи тхэнымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ авторхэр къыхэгъэщыгъэнхэм атегъэ­псыхьагъ.

Iофтхьабзэм нэбгырэ 72-рэ хэлэжьэщт, ахэм ащыщэу 60-р тхыгъэхэм къя­джэщтых, 12-м литературэмкIэ Iоф ашIэ. Коллектив зэфэшъхьафхэм мэфэкIыр ялитературнэ-музыкальнэ композициекIэ къагъэ­кIэрэкIэщт.

Ащ хэлэжьэщтых Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатэу сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщеджэхэрэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гурыт еджапIэхэм, къэлэ тхылъ­еджапIэхэм яеджэкIо ныбжьыкIэхэр, твор­ческэ коллективхэм, кружокхэм ыкIи клуб­хэм ыкIи литературэр зыгукIэ зикIэсэ пстэур.

ЛитературэмкIэ зэнэкъокъум икIэщакIу Мыекъуапэ культурэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ.

(Тикорр.).