КIэугъоягъэу мэлажьэх

РедукторышI заводэу «Зарем» зыфиIорэм илъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ «КIэугъоекIо хъызмэтшIапIэм» ипринципхэм защагъэгъуазэу ыкIи щагъэфедэхэу рагъэжьагъ. Росатомым иэкспертхэм предприятием ипащэхэмрэ ащ Iоф щызышIэхэрэмрэ IэпыIэгъушхо къаратыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росатомым ипроизводственнэ системэ ихэхъоныгъэкIэ директорэу Сергей Обозовыр ыкIи Росатомым ипроект­хэр пхырыщыгъэнхэм фэгъэзэгъэ Владимир Арженцевыр игъусэхэу мыщ къызэкIохэм IофшIэным изэхэщэнкIэ амалыкIэу щыIэхэр заводым зэрэщагъэ­федэхэрэм зыщагъэгъозагъ.

ЗэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Заремэм» ипащэхэм илъэсэу икIыгъэм Iофыгъоу зэшIуахыгъэхэм ыкIи «КIэугъо­екIо хъызмэтшIапIэр» гъэфедэгъэнымкIэ Iофэу ашIагъэм афэгъэхьыгъэу хьакIэхэм къафаIотагъ. Пшъэрылъ шъхьа­Iэу ахэм яIэр продукцием икъэгъэ­хьазырын тырагъэкIодэрэ уахътэр нахь макIэ шIыгъэныр ары.
КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, заводым Iофэу щашIэрэм шIуа­гъэу къытырэр илъэсым фэдищ хьазыркIэ нахьыбэ хъугъэ. Проектым изэшIохын зэкIэ мыщ Iут­хэр хэлажьэх. Илъэсым про­изводственнэ Iофыгъо 37-м ехъу гъэхъагъэ хэлъэу зэшIуахын алъэкIыгъ. Проектым къыхэлэжьэрэ пстэуми стендхэр ашIыгъэх, Iофыгъоу зыгъэ­гумэ­кIы­хэ­рэмрэ игъоу алъэ­гъухэ­рэмрэ къызщыраIоты­кIырэ тхьа­пэхэри ахэм атеплъэгъощтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, мыр АдыгеимкIэ мэхьанэ­шхо зиIэ, пстэуми апэу зэшIохыгъэн фэе проектхэм ащыщ, ар гъэцэ­кIагъэ зэрэхъу­рэм чэзыу-чэзыоу икIэ­уххэр игъэкIотыгъэу зэфэхьысыжьыгъэнхэ фае.

«КIэугъоекIо хъызмэтшIапIэм» ипринципхэм шIуагъэ къы­зэрахьырэр нафэ къэхъугъ. Компанием ипащэхэмрэ ащ Iоф щызышIэхэрэмрэ анахьэу зыгъэ­гумэкIыхэрэр япродукцие дэгъуныр, экономикэмкIэ федэу къахьырэр нахьыбэ хъуныр ары. Республикэм инэмыкI предприятиехэми шъуиопыт къызэращызфа­гъэфедэщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.