КIэлэцIыкIухэр агъэгушIуагъэх

Республикэм ит кIэлэцIыкIу унэхэм ащаIыгъхэ сабый ибэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнхэм фэгъэхьыгъэ шIушIэ Iофтхьабзэу илъэс 20-м ехъугъэу хьыкум сообществэр кIэщакIо зыфэхъурэм хэлэжьагъ АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан. ИлъэсыкIэм ехъулIэу Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу Унэм ар еблэгъагъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ кIэлэцIыкIу Унэм имызакъоу, хьыкум системэм иIофышIэхэм янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп республикэ социальнэ шъхьэегъэзыпIэу «Онджэкъ» зыфиIоу Мыекъопэ районым итыр ыкIи Шэуджэн районым щыIэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатыр. АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэ игукъэкIыкIэ илъэсыкIэм ипэгъокIэу хьыкумхэм, хьыкум сообществэм икъулыкъухэм япащэхэр кIэлэцIыкIухэм афэгушIуагъэх.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэм язэшIохын хьыкум сообществэм хэтхэр яшъыпкъэу ыуж итых. ХьыкумышIхэм ежьхэм къаугъоигъэ ахъщэмкIэ кIэлэцIыкIу ибэхэм ыкIи зянэ-зятэ зышъхьащымытыжьхэм шIушIэ IэпыIэгъу арагъэгъоты. КIэлэцIыкIу учреждениехэм анахьэу ящыкIэгъэщтхэр къыдалъытэхэзэ, техникэр, видеоаппаратурэр, шхапIэм чIэтыщт мебелыр, спортивнэ пкъыгъохэр ыкIи нэмыкIхэри аIэкIагъахьэх.

2017-рэ илъэсым ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ унэхэм ыкIи интернатхэм ачIэс кIэлэцIыкIу 207-мэ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр ыкIи Мыекъопэ къэлэ хьыкумым итхьаматэу Виктор Вологдиныр игъусэхэу Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу Унэм щыIагъэх. Республикэм ихьыкум сообществэ хэтхэм ацIэкIэ ИлъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъ ыкIи шIухьафтынхэр аритыгъэх. Нэужым ежь кIэлэцIыкIухэми хьакIэхэм концерт къафатыгъ.

Джащ фэдэу хьыкум сообществэм ыцIэкIэ шIушIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м ихьыкумышIхэм я Совет итхьаматэу Бзэджэжъыкъо Натусе ыкIи Мыекъопэ район хьыкумым итхьаматэу Леонид Дворниковыр. Ахэр республикэ социальнэ шъхьэегъэзыпIэу «Онджэкъ» зыфиIоу Мыекъопэ районым итым щыIагъэх, кIэлэцIыкIухэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Учреждениехэм япащэхэм республикэм ихьыкумышIхэм лъэшэу зэрафэразэхэр раIуагъ. АР-м и Апшъэрэ хьыкум шIушIэ Iофтхьабзэу зэрихьэрэр IэпыIэгъушIоу зэрэщытыр учреждениехэм япащэхэм къыхагъэщыгъ ыкIи рэзэныгъэ гущыIэхэр хьыкумышIхэм апагъохыгъэх.

Ащ нэмыкIэу АР-м ихьыкумышIхэм яхьыкум сообществэ хэтхэр, Хьыкум департаментым иIофышIэхэр зипсауныгъэ зэщыкъогъэхэ яIофшIэгъухэм адэжь кIогъагъэх, илъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъэх.

АР-м и Апшъэрэ хьыкум ипресс-секретарэу

ХЬАУДЭКЪО Азэмат.