КIэлэцIыкIухэм агу къинэжьыщт

«Квасым ыкIи лимонадым яфестиваль» мэфэкI шIыкIэм тетэу щэпIэ гупчэу «Майкоп Молл» зыфиIорэм щыкIуагъ. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «МПК-у Мыекъопэ пивэшI заводыр» Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъэмэфэ лъэхъаным илъэс къэс Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъоныр пивэшI заводым зэхещэ. Квасыр ыкIи лимонадыр зикIасэхэр, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр зышIогъэшIэгъонхэр, мэфэ къызэрыкIор мэфэкIэу агъакIо зышIоигъохэр зэкIэ зэхахьэм къырагъэблагъэх.

Фестивалым къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къеблагъэхэрэм узыгъэутэшъонэу щымыт шъо­нэу, псауныгъэмкIэ зишIуагъэ къакIоу заводым къыдигъэкIырэр ыпкIэ хэмылъэу ауплъэкIун алъэкIы. ЗэхэщакIохэм къызэрэхагъэщырэмкIэ, cоветскэ лъэ­хъаным къыщыублагъэу квасым щытхъоу пылъым непи къыкIичырэп. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр хагъэунэфыкIыхэзэ, химие зыхэмылъхэ шъон къабзэхэм цIыфхэр къыфащэнхэр пшъэ­рылъэу зыфагъэуцужьы. Джащ фэдэу псауныгъэм игъэпытэн цIыфхэр нахь фащэнхэр, гъэмэ­фэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм кIэлэцIыкIухэр ыкIи ны-тыхэр агъэчэфынхэр ягухэлъ.

Фестивалыр «Диско 90-х» зыфиIорэ шъуашэм илъэу рекIокIыгъ. КIэлэцIыкIухэм апае зэнэкъокъухэр, зыныбжь хэкIотагъэхэри зыщычэфыщтхэ Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэр ащ къыдыхэлъытэгъагъэх.

2009-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу зэлъашIэрэ продукцием щыщэу псы IэшIур ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ пивэшI заводым къыдегъэкIы. Ар къэралыгъом ыгъэнэфэгъэ шапхъэхэм ади­штэу, советскэ технологиехэм ярецепткIэ ашIы.

Квасымрэ псы IэшIумрэ я Мафэ илъэс къэс цIыфэу къе­кIуалIэрэм ипчъагъэ хэхъо. Мыекъуапэ щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ мафэр агу къинэ­жьыным иамалхэр зэхэщакIохэм яшъыпкъэу зэрахьагъэх. КIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ чIыпIэхэмкIэ, джэголъэ зэфэшъхьафхэмкIэ мэфэкIыр мы илъэ­сым баигъэ. Пстэуми ашIогъэшIэгъон хъугъэр псы тхъурбэр (пенная вечеринкэр) ары.

— Сянэ-сятэхэм мыгъэ мэфэкIым теплъынэу тыкъащагъ, — къытфеIуатэ Айдэмыр. — Къэ­гъэлъэгъонхэм тигуапэу тяплъыгъ. Квасым иIэшIугъи тыуп­лъэкIунэу игъо тифагъ, тыгу рихьыгъэр къэтщэфыгъ. Анахьэу тызгъэчэфыгъэр тхъурбэм ип­чыхь ары.

Iофтхьабзэр зыщыкIогъэ «Майкоп Моллым» пчыхьэм сыхьатыр 4-м къы­щегъэжьагъэу щыжъотыгъ. Мэ­фэ­кIыр зэрифэшъуашэу, зэхэща­кIохэм зэрагъэ­нэфагъэм фэдэу рекIокIыгъ. КIэлэцIыкIу творческэ коллективхэм якъэгъэлъэгъонхэмкIэ Iофтхьабзэр баигъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.