КIэлэцIыкIухэмкIэ лъэшэу федэ

Медицинэ ушэтынэу Барселонэ ишIэныгъэлэжьхэм ашIыгъэхэм язэфэхьысыжьэу ахэм къатыгъэр кIэлэцIыкIухэм нахь  афэгъэхьыгъ. 

Ахэм илъэс зэкIэлъыкIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIум иакъыл нахь хэхъонымкIэ, ар нахь куоу гупшысэн амал иIэнымкIэ лъэшэу яшIуагъэ къэкIо чъыг-уц гъэкIыгъэхэм. УшэтакIохэм къызэраIорэмкIэ, ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэцIыкIухэу чъыг-уц гъэкIыгъэхэмкIэ бай чIыпIэм щыпсэухэрэм ашъхьэ­куцI хэлъ вещество фыжьымрэ ежьашъомрэ нахьыб ахэм апэIэпчъэгъэ кIэлэцIыкIухэм анахьи. «Дунэе шхъуан­тIэм» хэтыгъэ кIэлэцIыкIухэм япIорэр нахь шIэхэу агурыIощтыгъ ыкIи нахьыбэри ащымыгъупшэщтыгъэу шIэныгъэлэжьхэм агъэунэфыгъ. Ащ имыза­къоу, ягулъы­ти нахь иныгъ.

ШIэныгъэлэжьхэм зэралъытэрэмкIэ, цIыфым ипсихикэкIэ чъыг-уц гъэкIыгъэхэм шIогъэшхо яI, жьыр а чIыпIэхэм зэращыкъабзэм, зэрэнахь щырэхьатым ямызакъоу.