«КIэлэцIыкIур еджапIэм фэтэгъэхьазыры»

Джа цIэр зиIэ Iофтхьабзэр илъэс къэс хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм регъэкIокIы. ШышъхьэIу мазэр екIыфэ район отделхэми ар ащыкIощт.

ШIэхэу илъэсыкIэ еджэгъур аублэжьыщт. Ащ ипэгъокIэу кIэлэцIыкIур еджапIэм фэбгъэхьазырыным ахъщэшхо текIуадэ, ны-ты пэпчъ исабый ищыкIагъэр ригъэгъотыным дэгуIэ. Ау зэхэкIыжьыгъэхэ унагъохэу, кIэлэпIупкIэр игъом къызыIэкIэмыхьэхэрэм ар къяхьылъэкIы.

Iофтхьабзэу «КIэлэцIыкIур еджапIэм фэтэгъэхьазыры» зыфиIорэр а лъэныкъомкIэ ахъщэ чIыфэ зытелъхэр Iоныгъом и 1-р къэмысызэ «къагъэущынхэм» фэIорышIэ. Мыхэм екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къафагъоты. Хьыкум приставым зэдэгущыIэгъу зэфэшъхьафхэр адешIых.

Iофтхьабзэр окIофэ алиментхэр къатынымкIэ ГъэIорышIапIэм иподразделение пстэуми рейдхэр, «пчъэ зэIухыгъэхэм я Мафэ» ащыкIощтых, Общественнэ советыр, динлэжьхэр, IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэр ахэм къахагъэлэжьэщтых.

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ны-тыхэу чIыфэ зытелъхэм закъыфегъазэ егъэзыгъэ Iоф къыхэмыхьэу алиментыр атынэу, ясабыйхэр еджэнхэм фэшI ящыкIагъэр арагъэгъотынэу.