КIэлэегъаджэхэмкIэ нахь Iэрыфэгъу хъущт

КIэлэегъаджэхэм егъэлыегъащэу къафэмыгъэзагъэхэ Iофыгъохэр зэшIуахынхэ фаеу зэрэхъурэм епхыгъэу илъэсыкIэ еджэгъур зыщаублэжьыщтым ехъулIэу партиеу «Единэ Россием» предложениехэр къыщагъэхьазырыщтых.

ЗышIоигъо пэпчъ игъоу ылъэ­гъурэр «Единэ Россием» ишъо­лъыр къутамэхэм ясайтхэмкIэ шышъхьэIум и 28-м нэс ыгъэ­хьын ылъэкIыщт, Iоныгъом и 4-м федеральнэ дискуссионнэ площадкэу «ЦIыфым нахь гупсэфэу Iоф ышIэныр» зыфиIорэм ны-тыхэр, экспертхэр, ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр хэлажьэхэзэ, а Iофым щытегущыIэщтых. Партием и Генеральнэ совет исекретарь иапэрэ гуадзэу, Къэралыгъо Думэм идепутатэу Ольга Ба­талинам ащ фэгъэхьыгъэу къы­Iуагъ.

«Антибюрократическая учительская инициатива» — джары зэреджагъэхэр лъэпкъ про­ектэу кIэлэегъаджэхэр, ны-тыхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр зыгъэгумэкIыхэрэм. КIэлэегъа­джэхэр зыхэлэжьэхэрэ Iофы­гъохэм, документхэу ахэм агъэ­хьазырхэрэм, акт зэфэ­шъхьафхэу зэхагъэуцохэрэм япчъагъэ нэфэгъэ икъу хэлъхьэгъэн фае. Шъолъырхэм дис­куссионнэ площадкэхэу яIэ­хэр къызфагъэфедэхэзэ, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэ­хэрэм атегъэкIэгъэ хьылъэм къыкIегъэчыгъэнымкIэ предложение зэфэшъхьафхэр къау­гъоищтых. НахьыбэрэмкIэ планхэм, отчетхэм язэхэгъэуцон, информационнэ Iофыгъо зэфэшъхьафхэу къэуцухэрэм яджэуап­хэр гъэхьазырыгъэнхэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ IофшIэнэу ахэм зэшIуахырэр егъэджэн IофымкIэ пэрыохъу мэхъу», — къыIуагъ Баталинам.

Ащ агу къыгъэкIыжьыгъ еджэпIакIэхэм, спорт джэгупIэхэм яшIын, кIэлэцIыкIухэр зыще­джэхэрэр щынэгъончъэу щы­тынхэм япхыгъэ Iофыгъохэм «Единэ Россием» лъэшэу ынаIэ зэратыригъэтырэр.

«Ау зэкIэми анахь мэхьанэ зиIэр, Iоф зыдэтшIэн фаер кIэлэцIыкIухэр езыгъаджэхэрэм, зыпIухэрэм яIофхэм язытет ары. КIэлэегъаджэм ишIэныгъэхэм ахигъэхъонымкIэ, гъэсэныгъэ Iофым нахь ынаIэ тыригъэтынымкIэ пэрыохъу хъурэ «тхы­лъыпIэ» IофшIэныр щыгъэзыегъэн фае», — къыхигъэщыгъ Баталинам.

«Депутатхэр кIэлэегъаджэхэм заIукIэхэкIэ, тхылъыпIэхэм, отчет зэфэшъхьафхэм япхыгъэ IофшIэным изэрар къякIэу къаIоу мэхъу. КIэлэегъаджэхэм япроцент 80-м ехъумэ зэра­лъытэрэмкIэ, еджапIэм епхыгъэ бюрократическэ отчет мыухыжь­хэм япшъэрылъ икъоу агъэцэкIэнымкIэ язэрар къэкIо. Народнэ хъызмэтымкIэ ыкIи къэралыгъо къулыкъумкIэ Урысыем и Академие экономикэ ушэтынхэмкIэ и Институт щыкIогъэ мониторингым фэхъугъэ кIэуххэми ар къаушыхьаты. КIэлэегъаджэхэм атегъэкIэгъэ хьылъэр атехыжьыгъэныр е нэмыкI Iофыгъохэр а лъэны­къомкIэ зэшIохыгъэнхэр зипшъэ­рылъхэр ыкIи ахэм афэгъэзагъэхэр республикэ, муниципальнэ къулыкъухэр арых», — къы­хигъэщыгъ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарь иапэрэ гуадзэ.

Баталинам къызэриIуагъэмкIэ, чIыпIэ зырызхэм ащ фэдэ документ мыухыжьхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм къащыкIырагъэ­чыгъэми, жъажъэу а Iофыр ма­кIо. Джы федеральнэ лъэгапIэм имызакъоу, регионхэми шэпхъэ гъэнэфагъэу щыIэхэм зэхъокIыныгъэхэр зэрафашIыщтхэмкIэ яеплъыкIэхэр къагъэ­хьазырыщтых.