КIуачIэр щапсыхьэ

ДзюдомкIэ, самбэмкIэ банэхэзэ, ныбджэгъушIу зэфэхъугъэхэр Мыекъуапэ мы мафэхэм щызэIукIа­гъэх. Тренерхэмрэ спортсменхэмрэ упчIэжьэгъу зэфэхъух, яшIэныгъэхэм ахагъахъо.

Сурэтым итхэр: ШъэоцIыкIу Рустам, Псэунэ Мурат, Болэ Вадим.

Псэунэ Мурат Фэдз щапIугъ. Къуаджэм щыщхэмкIэ Европэм самбэмкIэ апэрэу дышъэ ме-далыр къыдихыгъ. Мы уахътэм Крас­нодар краим испорт еджапIэ ныбжьыкIэхэр щегъасэх. Болэ Вадим Къэбэртэе-Бэлъкъарым щэпсэу, тренер-кIэлэегъадж. Физ­культурэмрэ спортымрэ кIуачIэр ащипсыхьэзэ, Джыракъые зы­щызыгъэсэгъэ ШъэоцIыкIу Рустам дзюдомкIэ мэбанэ. Урысыем изэ­нэкъокъу дышъэ медалыр къыщыдихыгъ.
— Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысы­ем дзюдомкIэ итренер анахь дэ-гъоу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэ­­зышIыгъэ Кобл Якъубэ ишIушIагъэ зыхэкIокIэн щыIэп, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ Псэунэ Мурат, Болэ Вадим, ШъэоцIыкIу Рустам. — Къуаджэхэм адэсхэ ныбжьыкIэхэм зэпхыныгъэу ади­шIыгъэр щыIэныгъэм щэпытэ.
Шъон пытэхэм, тутыным, наркотикхэм ныбжьыкIэхэр акIэры­чыгъэнхэмкIэ спортышхор амалышIоу щыт. Дзюдом ишIуагъэкIэ щыIэныгъэм гъогу тэрэз щыпхырызыщхэрэ кIалэхэр джырэблагъэ Мыекъуапэ щызэIукIагъэх. Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бис­лъан ныбжьыкIэхэр гущыIэгъу фэхъугъэх. КIуачIэр зэрапсыхьащтым, къулайныгъэр зэрагъэфедэщтым, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.