КIуачIэр къулаим епсыхьэ

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Кощхьаблэ щыщ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан зэIукIэгъухэм дышъэр къащыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм Дзэсэжъ Аслъан зыщегъасэ. ЕджапIэм итхьаматэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан анахьэу тизэдэгущыIэгъу къыщыхи­гъэщыгъэр адыгэ уна­гъом щапIугъэ батырыр инеущырэ мафэ фэкIоным фэшI гуетыныгъэ ин къызхигъэфэн зэрилъэкIырэр ары.

Зэнэкъокъур

Москва зэIукIэгъухэу щыкIуагъэхэм А. Дзэсэжъыр ахэлажьэзэ, апэрэ екIолIэгъум килограмми 105-рэ рывокым щиIэтыгъ. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ уплъэкIунхэм, Аслъан къызэрэтиIуагъэу, «лъэпэуагъэ». Щылычыр «къедэIугъэп», килограмми 105-м хигъэхъон ылъэкIыгъэп.

Къэнагъэр толчокыр ары. Татарстан къикIыгъэ батырыр дышъэм фэбанэ, амалышIухэр егъэфедэх.

— Аслъан рывокым килограмми 113 – 114-рэ щиIэтынэу тыгугъэщтыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ А. Дзэсэжъым итренерэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Ас­лъан. — Гъогогъуищэ щылычым зекIуалIэм, иIэпэIэсэныгъэ икъоу къыгъэлъэгъон ылъэкIыгъэп. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Татарстан испортсмен толчокым килограмми 134-рэ къыщиIэтыгъ. А. Дзэсэжъым дышъэр къыхьыным фэшI кг 137-м къыщымыкIэу къыIэтын фэягъэ.

Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхырэр Европэм изэнэкъокъу агъэкIощт. Ар нарт шъаом дэгъоу ышIэ­щтыгъ. Тренерэу А. Сихъур Кощхьэблэ кIалэм еушъыигъ. «Ор-орэу укъы­зы­хэшхъожьынэу тыолъэIу, уикъу­лайныгъэ гъэфедэ», — ыIуагъ А. Сихъум. Дзэсэжъ Аслъан тренерым нэшIукIэ къеплъыгъ, кIуачIэу хэлъыр нахь зыдишIэжьыгъэу ылъытэзэ пчэгум ихьагъ. Щылычым ебэнынэу зыфежьэм, кIуачIэмрэ къулаимрэ гугъэм фигъэIорышIагъэх.

Дышъэр мэшIэты

Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу дышъэр къыщызыхьыгъэ Дзэсэжъ Аслъан Адыгеим испорт шIукIэ щашIэ. Урысыем изэIукIэгъухэу илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр зыхэлэжьагъэ­хэм джэрзыр къащихьыгъ. Хэгъэ­гум и Кубок икъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъоу хъулъфыгъэ­хэм яIагъэм я 4-рэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ. Зэнэкъокъум рывокымкIэ ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

— ЗэкIэ медальхэр дахэх, ау дышъэр анахь гъэшIэгъонэу къэ­шIэты, — къеIуатэ А. Дзэсэжъым. — Зэнэкъокъу пэпчъ дэгъоу уфэмыхьазырэу текIоныгъэр къы­зэ­рэдэмыхыщтыр тренерхэм къытаIо. Тхьаегъэпсэух, бэмэ тафагъасэ.

Дзэсэжъ Аслъан иапэрэ тренерыр Сэнащэкъо Адам. Спорт унагъом ар щапIугъ, къоджэ спортым изыкъегъэIэтын иIа­хьышIу хелъхьэ.

— Спорт Унэшхоу Кощхьаблэ къыщызэIуахыгъэм ныбжьыкIэхэм ямызакъоу, зыныбжь хэкIота­гъэхэри къэкIох,— зэдэгущыIэ­гъур лъегъэкIуатэ Сихъу Рэмэзан. – Физкультурэм пыщагъэхэм япчъа­гъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Чылэм дэсхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ амалышIухэр яIэх. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Кощ­хьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур, нэмыкI­хэм тафэраз. Къоджэ спортым къыхэкIыгъэ кIалэхэм тапэкIи талъыплъэщт, ахэр тэ тигугъэх.

Кощхьаблэ къыщежьэ

А. Дзэсэжъым янэ-ятэхэр Кощхьаблэ дэсых. Ятэу Мухьарбый футболым нахь пыщагъ, янэу Светэ спорт къэбархэр шIогъэшIэгъоных. Килограмм 61-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп А. Дзэсэжъым дышъэр къызэрэщихьыгъэм фэшI икъоджэ гупсэ къыщэтхъу, игъэхъагъэхэр Кощхьаблэ къыщежьагъэхэу елъытэ. Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхыгъэ Чыржьын Мухьарбый Кощхьаблэ къыщыхъугъ.

— НыбжьыкIэхэр спортсмен цIэрыIом IокIэх, щысэ тырахы, — къеIуатэ Дзэсэжъ Аслъан. – Тикъуаджэ ыцIэ лъагэу зыIэтыгъэ спортсменыр уп­чIэжьэгъу тэшIы.
Москва зэнэкъокъоу щыкIуагъэм Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Асланбек Эдиевыр еплъыгъ. Дзэсэжъ Аслъан щылычым ебэнынэу пчэгум зехьэм, А. Эдиевыр Адыгеим икIыгъэ тренерхэм ахэтыгъ, нарт шъаом зэрэфэгумэкIырэр изекIокIэ-шIыкIэхэм къахэщыщтыгъ. Адыгеим иба­тырхэм яIэпэIэсэныгъэ зэ­рэхагъэхъощтым ицыхьэ телъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иапэрэ курс А. Дзэсэжъыр щеджэ. ЕджапIэм ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр кощ­хьэблэ кIалэм игъэхъагъэхэм ащыгъуаз. Батырым, ащ итренерхэм А. Бгъуашэр афэгушIуагъ.
Былымыхьэ Рэщыдэ Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ ифедерацие ипащ. Спорт еджапIэм ар IэпыIэгъу къыфэхъу.

МэфэкIхэр

Адыгэ Республикэм имэфэкIхэм Дзэсэжъ Аслъан чанэу ахэлажьэ. Шыу зекIохэм ахэтэу республикэм икъуаджэхэм ащы­Iагъ. «Адыгэ быракъыр спорт еджапIэм къызэрэсфигъэшъошагъэм сырэгушхо. Мыгъэ адыгэ быракъым имэфэкIэу Мыекъуапэ щыкIощтым сырагъэблэгъагъ, ау сэ а мафэм Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ сыхэтэу зэнэкъо­къухэм зафэзгъэхьазырыщт. Гъогу чыжьэ сытехьэ къэс адыгэ быракъыр зыдэсэштэ», — къы­тиIуагъ Дзэсэжъ Аслъан.

Опсэу, Аслъан! Щылычым уебэнызэ спортышхом гъэхъа­гъэу щыпшIырэм Адыгэ Республикэм ыцIэ лъагэу еIэты. Щытхъоу къы­дэпхыхэрэм тарэгушхо.

Сурэтым итхэр: Дзэсэжъ Аслъан, Сихъу Аслъан, Сихъу Рэмэзан.