КIочIэ зэхэлъкIэ къагъэгъунэщт

ТапэкIэ тиреспубликэ исп унэ 1500-рэ фэдиз итыгъ, аужырэ илъэсипшIым ахэр кIодыжьыпэнхэм Iо­фыр нэсыгъ. Мы­жъо унэ псаухэу цIыфхэм ябгъэлъэгъумэ хъунэу къэнэжьыгъэр тIу, тапэрэ илъэс заулэм археологхэми тIу къычIа­тIыкIыжьыгъэр.

Ар зытехъухьагъэр исп унэхэм яфэшъошэ мэхьанэ зэрятымытырэр ары. Ахэр зыхэшIыкIыгъэ мыжъобгъу инхэр зэбгырахыгъэх, акъутагъэх, ащагъэх.

— Урысые географическэ обществэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Игорь Огай исп унэхэр зэрэтIэкIэкIыхэрэр, ахэр археологием ыкIи зыдэщыIэ чIыпIэхэм ясаугъэтхэу зэрэщытхэр бэрэ къеIо. Исп унэхэр кIодыжьыпэнхэм ищынагъо къызэрэуцугъэм егъэгумэкIы.

Культурнэ кIэнэу Адыгеим иIэр ибаиныгъэу ыкIи республикэмкIэ федэ къэзыхьын лъэныкъоу зэрэщытыр типрезидент къыгурыIозэ, исп унэхэмрэ ахэм къапэблэгъэ чIыгу шъолъырхэмрэ къызэтегъэнэгъэнхэм пае шIэгъэн фае­хэмкIэ унашъохэр къышIыгъэх, ащ фэшъхьафэу, ищыкIагъэмэ, шъолъырым ихэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр зэрафашIыщтхэри къыIуагъ.

ЧIыопсым исаугъэтхэр къэухъумэ­гъэнхэм дэлэжьэрэ волонтер ныбжьыкIэ куп тызхэт илъэсым республикэм щызэхащагъ. Ахэм тарихъымрэ чIыопсымрэ ясаугъэтхэр къызэтегъэнэгъэнхэр ары Iоф зыдашIэрэр. Анахьэу исп унэхэмрэ хэшъаемрэ анаIэ атетыныр япшъэрылъ шъхьаI.

ТапэкIэ ахэм япчъагъэ хагъэхъонышъ, хабзэм иIофышIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр ыкIи общественникхэр адеIэхэзэ лъэпкъ культурэм икIэн къаухъумэн фае. ЧIыпIэ гъэшIэгъоныбэ тиI, ахэм ижъырэ ­чъыгхатэхэр, адыгэхэм ятхьэлъэIупIа­гъэхэр, Iуашъхьэхэр ахэхьэх. БгъэлъапIэрэр, узфэсакъырэр ары къызэтенэрэр.

ЗэхъокIыныгъэхэм тяжэщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.