КIасэ мыхъузэ тиныдэлъфыбзэ къэтэжъугъэухъум

Адыгабзэм ихъишъэ дунаим итарихъ изы чIыпIэ щеубыты. Пэсэрэ зэманмэ къащегъэжьагъэу адыгэ-абхъаз лъэпкъмэ ятэжъмэ ахэлъыгъэхэ шэн-зэхэтыкIэхэмрэ бзэмрэ лIэшIэгъу пчъагъэмэ къапкъырахыгъэу, джы непэ тиныдэлъфыбз зыфатIорэр къыднагъэсыжьыгъ.

Ау тинепэрэ мафэ адыгабзэр кIодыжьынэу ежьагъ. Ар типсэукIэ-шIыкIэ илъэныкъо пчъагъэмэ япхыгъ. Гукъэошхо сфэхъугъ сикъоджэ гупсэ а тхьамыкIагъом ошIэ-дэмышIэу зэреолIагъэр. Ныбжьэу сиIэмкIэ сынэ къыкIихьагъэр макIэп, ау непэ слъэгъурэм щыIакIэ къыситыжьырэп. КъуаджэмкIэ Хьакурынэхьаблэ сыщыщ. Мамхыгъэхэмрэ тэррэ тызэу тэлъытэ.

ТицIыкIугъом урысыбзэр хъатэу тшIэщтыгъэп, сыда пIомэ адыгабзэкIэ тыгущыIэщтыгъэ. ЕджапIэм тызычIахьэм, урысыбзэр ащ щызэдгъэшIэнэу хъугъэ. Урысхэр къытхэсыгъэх, ау ахэми адыгабзэр дэгъоу аIулъыгъ. Адэ сыда зэхъокIыгъэр!? Тисабыймэ, ахэм къакIэхъухьагъэхэм яныдэлъфыбзэ сыда зыкIамыгъэфедэрэр?

Сабыим игъэсэныгъэ унагъор ары къызщежьэрэр. Джы тежъугъэгупшыс, ащ икъоу тынаIэ тетэгъэта? Сабыир зышъхьащытэгъэкIы тэIошъ, планшет е телевизор фыхэтэгъанэ, мультфильмэмэ ятэгъэплъы. Нымрэ тымрэ адыгабзэкIэ гущыIэгъоу дашIырэр нахь макIэ мэхъу. Сабый IыгъыпIэм къикIыжьхэмэ, тыгъуасэ адыгабзэкIэ къаIощтыгъэхэ гущыIэхэр урысыбзэкIэ зэблэхъугъэхэ мэхъух. Урысыбзэр ашIэмэ дэгъу, ау сыгу къеорэр яныдэлъфыбзэ игъэфедэн мэкIэ дэдэ зэрэхъурэр ары. Ахэм сягупшысэ зыхъукIэ сыгу упчIабэ къетаджэ. Сабый IыгъыпIэм кIэлэегъаджэу Iутхэм уяупчIымэ, программэр телъхьапIэ ашIы. Ау сыда программэр силъэпкъ ифитыныгъэмэ гуао закIыфэхъурэр? Тиреспубликэ бзитIуба шъхьаIэу иIэр? Адыгабзэр урысыбзэм зы сатырым дытетба? Сабый IэгъыпIэм ипащэ а упчIэмэ ынаIэ нахь атыригъэтын фаеу сэлъытэ. Сабыим ицIыкIугъом куцIэу фэпшIырэр ары игъашIэм упчIэжьэгъу фэхъущтыр. Тилъэпкъ ыпсэ зэрамыгъэкIосэщтым пылъынхэ фаех. Шъхьаем, къызэрэлъагъорэмкIэ, нахь IэшIэх гъогур ары къыхахырэр. Программэу аратырэм изэгъэшIэн урысыбз зэрэрекIокIырэр, адыгабзэр ащ зы сыхьат къызэрэхафэрэр. Ар екъоу алъытэмэ ерэплъхэба тиныдэлъфыбзэ изытет. Адыгэ унагъом къихъухьэгъэ сабыим ыбзэ ышIэжьырэп.

Зымафэ къоджэ гупчэм пэмычыжьэу синэIуасэрэ сэрырэ тыщытызэ, еджапIэм къикIыжьхэрэ сабыйхэр къыдблэкIыгъэх. Тыгу шъэжъые къыхасагъэм фэдэу тагъэгуIэжьыгъ, ахэм адыгабзэр аIулъэп. ДгъэукIытэжьынхэ тIуи тIэкIу татепхъэшыхьагъ шъхьаем, къагурыIуагъэп. Мардж хъужьын, зыкъэшъушIэжь, шъуздэплъыхыжь. Тисабыйхэр — тинеущ. Лъэпкъыр лъызыгъэкIотэщтхэр ахэр арых. Лъэпкъ лъэуж къамыгъэнэшъумэ, тиадыгэ лъэпкъэу илъэс мин пчъагъэ зыныбжьыр хьаулые хъущт. Мыр шъхьадж иунэ къихьащт хьазабэу сыхэплъэ, арышъ, джыри зыгорэ хэтшIыхьэжьышъуфэкIэ екIолIакIэ горэ къызэдэтэжъугъэгъот.

Гумызагъ.

Хьакурынэхьабл.