Къэралыгъо IэпыIэгъур зэратыщтхэр къыхахыгъэх

Федеральнэ программэу «ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермер» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ахъщэ IэпыIэгъу фэе нэбгырэ 47-мэ ятхылъхэр мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ икомиссие ыуплъэкIугъэх.

Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровым. Комиссием хэтхэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, мэкъумэщ предприятиехэм япащэхэр, министерствэм испециалистхэр ащ хэлэжьагъэх.

Къэралыгъо программэр цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу, алъэ теуцонхэмкIэ, хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ лъэшэу яшIуагъэ къэкIо. Анахь чанэу ащ хэлажьэх Красногвардейскэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ районхэр. АужыритIумэ мэкъумэщ хъызмэтым зыфэзыгъазэ зышIоигъо нэбгырэ пшIыкIух зырыз къарыкIыгъ.

Тхылъхэр шапхъэхэм адештэхэмэ комиссием хэтхэм ауплъэкIугъ. Ахэм янахьыбэм ежь яахъщэу процент 40-р зэряIэр, ар банкым зэрилъыр къагъэлъэгъуагъ. Мэкъумэщ хъызмэтым зыфэзыгъазэ зышIоигъохэм гущыIэгъу афэхъугъэх, мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэу яIэхэм защагъэгъозагъ. ПсэупIэхэу къызэрыкIыгъэхэм, мэкъу-мэщымкIэ район гъэIорышIапIэхэм япащэхэм тхылъхэр къезыхьылIагъэхэм къэралыгъо ахъщэр къатефэу алъытэмэ къаIуагъ.

КъекIолIагъэхэм анахьэу гухэлъэу яIэр гъэтхасэхэр ыкIи бжыхьасэхэр къагъэкIынхэм пае мэкъумэщ техникэ зэрагъэгъотыныр ары. Ахэтых цумпэ, хьаIу къэзыгъэкIын гухэлъ зиIэхэри. Былымхъуным зыфэзыгъазэ зышIоигъо нэбгыри 8 къекIолIагъ, мы IофымкIэ ашIагъэхэр къэзыIотэрэ сурэтхэр экранымкIэ комиссием хэтхэм къарагъэлъэгъугъэх. ГущыIэм пае, хьатыгъужъыкъое къоджэ псэупIэм къикIыгъэ Елбэшэ Аслъан чэм лъэпкъышIухэр ыхъунхэу зегъэхьазыры. Ахэр зычIэтыщт псэупIэр зэтыригъэпсыхьагъ. Ахъщэ сомэ миллиони 3 къыратынэу тхылъхэр ыгъэхьазырыгъэх. Комиссием хэтхэм былымхэр зыщигъэхъущт чIыпIэ хэхыгъэ иIэн зэрэфаер, къэралыгъо IэпыIэгъур къыратымэ, а Iофыр зэшIуихынэу зэрэщытыр къыраIуагъ.

Нахь къызытефэу алъытэрэ нэбгырэ 19-р комиссием къыхихыщт. IофшIэпIэ чIыпIэ зэратыщт пчъагъэр, IофшIэныр зэшIуахынымкIэ амалэу аIэкIэлъыр, чIыгу гектар пчъагъэу яIэр, бюджетым ахъщэу къырагъэхьан алъэкIыщтыр ары комиссием хэтхэм анахьэу анаIэ зытетыгъэр. Программэм ишIуагъэкIэ тиреспубликэ мэкъумэщ техникэу итыр нахьыбэ мэхъу.

ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным 2017-рэ илъэсым зэкIэмкIи сомэ миллион 33-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

Ыпэрэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ, мэкъумэщ хъызмэтым зыфэзыгъэзэнэу къытэуалIэхэрэр нахь фэхьазырхэ, Iофым изытет нахь къагурыIо, тхылъхэм ягъэхьазырын нахь тэрэзэу ашIы хъугъэ. Илъэсым къыкIоцI мэкъумэщ гъэIорышIапIэхэми, тиминистерствэ иIофышIэхэми цIыфхэм заIуагъакIэ, программэхэм шIуагъэу апылъыр, зэрэхэлэжьэнхэ алъэкIыщтыр къафаIуатэ. Шапхъэхэм къызэрэдалъытэу, чIыгулэжьыным зыфэзыгъазэ зышIоигъохэм сомэ миллионрэ ныкъорэм, былымхъуным зыфэзыгъазэхэрэм миллионищым нэс яттыщт. Анахьэу тынаIэ зытетыр былымхъуным зыкъегъэIэтыгъэныр ары. Илъэситф хъугъэ программэм республикэм Iоф зыщишIэрэр, — еIо Юрий Петровым.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу унэе унэгъо хъызмэтшIапIэ зиIэу лажьэхэрэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм ыкIи мэкъумэщ-фермер хъызмэтшIапIэ къызэIуахынымкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм пае нэмыкI хэушъхьафыкIыгъэ программи щыI. Унэгъо фермэхэр къызэIузыхыщтхэм тхылъхэр джыри къырахьылIэх. Ахэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъухэм сомэ миллион 30 апэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

Мы программэхэм яшIуагъэкIэ мэкъумэщ хъызмэтым аужырэ илъэсхэм зэхапшIэу хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх. Бжыхьэсэ-гъэтхасэхэм анэмыкIэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм, хэтэрыкIхэм, цумпэм ялэжьын хъызмэтшIапIэхэр яшъыпкъэу ыуж ихьагъэх. Былымхъуным нахь зырагъэушъомбгъугъ, техникэ зэфэшъхьафхэр къащэфыгъэх, фэбапIэхэр ашIыгъэх.

 ДЕЛЭКЪО Анет.